AGB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI GOLD & CO. LUXURY GOODS HANDELS GMBH

1.OBSAH

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky ("VOP") sa vzťahujú na celý súčasný a budúci obchodný vzťah medzi spoločnosťou Gold & Co. Luxury Goods Handels GmbH, FN 378278t, Tuchlauben 7a, 1010 Viedeň, ("Gold&Co") a jej zákazníkmi. Rozhodujúca je v každom prípade verzia platná v čase uzavretia zmluvy. Zmluvným jazykom je nemecký jazyk.

1.2 Odlišné alebo doplňujúce podmienky - najmä VOP alebo nákupné podmienky zákazníka - sa uplatňujú len s výslovným písomným súhlasom spoločnosti Gold&Co. Zákazník súhlasí s tým, že v prípade pochybností sa v prípade použitia VOP zákazníkom predpokladá, že tieto VOP platia, a to aj v prípade, že podmienky zákazníka zostanú nespochybnené.

1.3. Vyobrazenia a informácie o rozmeroch a hmotnostiach uvedené v zoznamoch a ponukách, ako aj v ponukových výkresoch, ako aj informácie akéhokoľvek iného druhu, sú nezáväzné a v súlade s vlastnosťami a popisom výrobku podľa výrobcu. S výnimkou výslovne opísaných a vyobrazených balení nie sú typy balení výrobkov záväzné a odchýlky nepredstavujú vadu výrobku.

1.4 Odhady nákladov sú spravidla predmetom platby, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Odhad nákladov je vypracovaný podľa nášho najlepšieho vedomia, ale za jeho správnosť nemožno poskytnúť žiadnu záruku. Chyby sú výslovne vyhradené.

1.5. Pre zákazníkov - spotrebiteľov sa všetky ustanovenia vykladajú spôsobom, ktorý je ústretový voči spotrebiteľom.

2. PONUKA A UZAVRETIE ZMLUVY

2.1 Ponuky spoločnosti Gold&Co sa môžu meniť, nie sú záväzné a platia maximálne do vyčerpania zásob; to platí najmä pre ceny drahých kovov.

2.2 Informácie uvedené na webovej stránke, v katalógoch, brožúrach, predajných rozhovoroch a podobne nepredstavujú záväznú ponuku pre zákazníka, ale je potrebné ich kvalifikovať skôr ako výzvu pre zákazníka, aby predložil ponuku spoločnosti Gold&Co.

2.3 Ak nie je dohodnuté inak, za dohodnuté sa považujú ceny za nákupné a predajné transakcie v eurách plus príslušná zákonná daň z pridanej hodnoty platná v čase uzavretia zmluvy.

2.4 Dokumenty patriace k ponuke, najmä ilustrácie, výkresy, plány, opisy, odhady nákladov a iné dokumenty zostávajú majetkom spoločnosti Gold&Co vrátane obsahu existujúcich autorských práv. Informácie o vlastnostiach, hmotnosti, rozmeroch a podobné špecifikácie sa stávajú súčasťou zmluvy len vtedy, ak sú použité v katalógoch (príslušných výrobcov), obežníkoch, brožúrach, inzerátoch, ilustráciách a cenníkoch používaných spoločnosťou Gold&Co alebo pri ústnych ubezpečeniach v obchodných transakciách. Malé odchýlky (rozmery, farba, kvalita) sú možné a vo všeobecnosti nepredstavujú vadu výrobku.

2.5 Ponuky na kompiláciu tovaru sú platné maximálne 24 hodín. Po uplynutí tejto lehoty si spoločnosť Gold&Co vyhradzuje právo na predpredaj. Ceny nie sú pevné, ale môžu byť stanovené až po prijatí kúpnej ceny. Zvyčajne sa za čas konečného stanovenia ceny považuje čas vystavenia faktúry. Zákazník má právo zvoliť si, či chce určiť čas od prijatia finančných prostriedkov spoločnosťou Gold&Co.

2.6 Ak určitý tovar v čase prijatia finančných prostriedkov už nie je na sklade a nie je možné ho dodať do 7 pracovných dní, zákazník si môže vybrať iné adekvátne výrobky bez dodatočnej platby alebo odstúpiť od zmluvy.

3. PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY V PRÍPADE PREDAJA NA DIAĽKU

3.1 Ak je zákazník spotrebiteľom, uplatňujú sa ustanovenia FAGG alebo KSchG a zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní podľa § 11 FAGG. Postačuje, ak sa vyhlásenie o odstúpení od zmluvy odošle v tejto lehote. V prípade zmlúv o dodaní tovaru začína lehota na odstúpenie od zmluvy plynúť dňom jeho prevzatia spotrebiteľom; v prípade zmlúv o poskytnutí služieb začína plynúť dňom uzavretia zmluvy.

3.2 V prípade nesplnenia našich informačných povinností je lehota na odstúpenie od zmluvy 12 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak sa informácie doplnia v tejto lehote, lehota je 14 dní odo dňa doplnenia informácií. Na dodržanie lehoty postačuje včasné odoslanie vyhlásenia o odstúpení od zmluvy.

Tovar (ak existuje) musí byť vrátený v neotvorenom pôvodnom obale, ako aj nepoškodený, v úplnom rozsahu dodávky a v rovnakom alebo rovnocennom prepravnom obale minimálne ako "doporučená zásielka" spoločnosti Gold&Co na jej vlastné náklady. Spätná zásielka je na riziko a náklady odosielateľa. V prípade unikátnych výrobkov, najmä zberateľských, musí byť vrátený predmet alebo tovar v presne rovnakej kvalite a stave (v rovnakom stave) ako pri dodaní. Akékoľvek znehodnotenie alebo nesprávne vrátenie bude účtované zákazníkovi. Znehodnotenie výrobku predstavujú aj otvorené plomby na obaloch. To sa nevzťahuje na skryté vady, ktoré nebolo možné vyvodiť z opisu ponuky a/alebo vyobrazenia pre spotrebiteľa, ktorý pri náležitej starostlivosti a kontrole nemohol očakávať, že výrobok uvidí.
3.3 Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy, ako aj vrátenie tovaru sa adresuje na adresu: Walter Hell-Höflinger, Währingerstrasse 48/5, 1090 Viedeň, info@goldundco.at, tel.: 01/23 50 222. Môžete použiť formulár na odstúpenie od zmluvy priložený na konci Všeobecných obchodných podmienok, ktorý však nie je povinný.

3.4 Ak je predmetom predaja na diaľku dodanie tovaru, ktorého cena podlieha výkyvom na finančnom trhu, na ktoré spoločnosť Gold&Co nemá vplyv a ktoré môžu nastať v lehote na odstúpenie od zmluvy, nevzniká právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 3 ods. 3 Z 4 KSchG ani podľa § 18 ods. 1 Z 2 FAGG.

3.5 V osobitných prípadoch môže spoločnosť Gold&Co na žiadosť zákazníka poskytnúť odstúpenie od zmluvy z dobrej vôle za storno poplatok vo výške najmenej 250 EUR alebo 1,5 % hodnoty tovaru, ktorý zákazníka zbavuje povinnosti zaplatiť po vyrovnaní storno poplatku. Po prijatí storno poplatku sa všetky vzájomné práva a povinnosti považujú za splnené a zákazník si nemôže uplatňovať žiadne nároky súdnou ani mimosúdnou cestou. Záležitosť sa považuje za vyriešenú.

4. PODMIENKY PREDAJA A PLATBY

4.1 Zmluvy sú uzavreté až vyhlásením o prijatí objednávky/predajnej ponuky a jej obsahu (napr. potvrdením objednávky alebo zaslaním faktúry alebo skutočným splnením a pod.) alebo v prípade objednávky doručením predmetu dodávky zákazníkovi.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli na dodávke za zálohovú platbu alebo platbu pri prevzatí, ak nie je dohodnuté inak. Všetky ceny sú uvedené zo skladu. V prípade platby vopred je fakturovaná suma splatná bez zrážok ihneď po doručení potvrdenia objednávky, potvrdenia objednávky alebo faktúry. Ak zákazník nezaplatí včas, je v omeškaní bez upomienky. Uplatňuje sa zákonný úrok z omeškania.

4.3 Pre nákupy v internetovom obchode platí aj nasledovné: Prípadné časové obmedzenia online objednávok sú uvedené na domovskej stránke (napr. vypredané, obdobia atď.). Pri online objednávkach musí zákazník pridať výrobky do nákupného košíka. Tieto zostávajú v nákupnom košíku počas návštevy internetového obchodu. Pred odoslaním objednávky môže zákazník opraviť chyby pri zadávaní a vykonať zmeny v nákupnom košíku. Pred dokončením objednávky dostane zákazník prehľad o objednávke. Kliknutím na pole "objednávka s povinnosťou platby" alebo podobné pole zákazník urobí záväzný návrh na uzavretie zmluvy s príslušným obsahom.

4.4 Všetky objednávky môžu byť prijaté len v rámci dostupných množstiev (napr. limitované edície). Spoločnosť Gold&Co si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky bez uvedenia dôvodu alebo prijať len časť objednaného množstva, o čom bude zákazníka bezodkladne informovať. Zákazník nemá nárok na kompenzáciu za prípadné zníženie dodávok v dôsledku nedostupných množstiev.

4.5 Všetky maximálne množstvá objednávok stanovené pre online objednávky sa vzťahujú na zákazníka. Maximálne množstvá sú uvedené v internetovom obchode pri príslušnom výrobku.

4.6 Platby sa vždy započítavajú na najstaršiu neuhradenú faktúru alebo pohľadávku. Náklady vzniknuté v súvislosti s bankovými prevodmi alebo na základe dokumentárnych inkás a dokumentárnych akreditívov za dodávky spoločnosti Gold&Co znáša zákazník. Spoločnosť Gold&Co je oprávnená, nie však povinná, akceptovať čiastočné platby na ňou vystavené faktúry.

4.7 Záväzným základom predajnej ceny je aktuálna burzová cena drahých kovov v čase platby Zákazníka po prijatí na účet Gold&Co alebo v prípade platby tovaru v hotovosti alebo bankomatovou kartou cena uvedená zamestnancom v priebehu obchodnej transakcie. Prípadný vzniknutý rozdiel sa uhradí v hotovosti pri prevzatí.

4.8 Bankový účet zákazníka musí byť vedený na meno príjemcu faktúry. V prípade storna je možné peniaze previesť späť len na ten istý účet. V prípade bankových účtov z iných krajín EÚ alebo tretích krajín si spoločnosť Gold&Co vyhradzuje právo požadovať ďalšie dôkazy.

4.9 Ak je zákazník v omeškaní s dohodnutou platbou alebo iným plnením, spoločnosť Gold&Co je oprávnená (i) odložiť splnenie vlastného záväzku až do úplného zaplatenia alebo iného plnenia, (ii) požadovať primerané predĺženie dodacej lehoty, (iii) za predpokladu tvrdenia o zvýšenej skutočnej škode spôsobenej omeškaním, požadovať úrok z omeškania od dátumu splatnosti v zákonnej výške a (iv) odstúpiť od zmluvy, ak nie je dodržaná primeraná dodatočná lehota. V prípade omeškania sa Zákazník zaväzuje uhradiť spoločnosti Gold&Co vzniknuté náklady na vymáhanie pohľadávok, pokiaľ sú potrebné na primerané právne konanie a sú primerané vo vzťahu k pohľadávke, pričom Zákazník sa zaväzuje uhradiť spoločnosti Gold&Co najmä náklady vzniknuté v prípade zapojenia inkasnej agentúry, pokiaľ tieto nepresiahnu maximálne sadzby odmeny prislúchajúce inkasným agentúram podľa vyhlášky BMWA. Okrem toho sa bez ohľadu na zavinenie omeškania platby nahradia všetky ďalšie škody, najmä aj škody vyplývajúce zo skutočnosti, že v dôsledku nezaplatenia vzniknú na všetkých úverových účtoch príslušné vyššie úroky.

4.10. Za záväzky vyplývajúce z jednej obchodnej transakcie zodpovedajú spoločne a nerozdielne viacerí zákazníci.

4.11. Spoločnosť Gold&Co si vyhradzuje právo požadovať zálohové platby alebo zábezpeky na plnenie dohodnutej služby. V každom prípade bude o nich zákazník včas informovaný. Ak zákazník nevyhovie požiadavke na poskytnutie zábezpek, spoločnosť Gold&Co je oprávnená v primeranej lehote odstúpiť od zmluvy.

4.12. Dodaný tovar zostáva majetkom spoločnosti Gold&Co až do úplného splnenia záväzkov zákazníka, najmä do zaplatenia kúpnej ceny vrátane vedľajších nákladov a úrokov, poplatkov, výdavkov atď. Na ďalší predaj, založenie alebo zabezpečovací prevod sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti Gold&Co. V prípade spracovania, zmiešania alebo kombinácie tovaru s iným materiálom nadobúda spoločnosť Gold&Co vlastnícke právo k výsledným produktom v pomere hodnoty dodaného tovaru k hodnote iného materiálu. V prípade ďalšieho spracovania zodpovedá základná hodnota škody aktuálnej reprodukčnej hodnote plus prípadné náklady na uvedenie výrobku do pôvodného predajného stavu. Spätné prevzatie tovaru s výhradou vlastníctva spoločnosťou Gold&Co nepredstavuje odstúpenie od zmluvy.

4.13. Zákazník výslovne súhlasí s tým, že všetky pohľadávky voči spoločnosti Gold&Co voči zákazníkovi môžu byť postúpené tretím osobám za akýmkoľvek účelom. Akékoľvek zákazy postúpenia nadobúdajú právnu účinnosť len vtedy, ak sú v konkrétnom jednotlivom prípade výslovne dohodnuté medzi zmluvnými stranami.

4.14. Započítanie protipohľadávok zákazníka ako podnikateľa, ktoré spoločnosť Gold&Co spochybňuje alebo ktoré neboli právoplatne stanovené súdom, nie je povolené. To isté platí aj pre uplatnenie zádržného práva.

4.15. Ak sa spoločnosť Gold&Co dodatočne dozvie o okolnostiach, ktoré majú za následok výrazné zhoršenie majetkových pomerov Zákazníka, a ak je v dôsledku toho ohrozená pohľadávka na platbu, spoločnosť Gold&Co je oprávnená vyhlásiť pohľadávky za splatné v plnej výške a započítať všetky platby.

5. DODANIE

5.1 Dodacia lehota, ktorá sa osobitne dohodne (podľa platných dodacích podmienok), začína plynúť uzavretím zmluvy, v žiadnom prípade však nie pred úplným poskytnutím povolení, dokumentov, uvoľnení atď., ktoré má zákazník obstarať, a nie pred prijatím dohodnutej zálohovej platby. Dodržanie lehoty dodania si v každom prípade vyžaduje splnenie všetkých hlavných a vedľajších zmluvných povinností zo strany zákazníka. Dohodnutie záväzných termínov (fixných transakcií) si vyžaduje výslovné určenie a potvrdenie zo strany spoločnosti Gold&Co.

5.2 Pre výpočet nákladov na dodanie sú rozhodujúce len množstvá, hmotnosť alebo počty kusov, ktoré určí dodávajúci závod alebo sklad v čase odoslania.

5.3 Ak je zákazník spotrebiteľom, riziko náhodnej straty a náhodného zhoršenia predmetu dodávky v prípade dodávky spoločnosťou Gold&Co prechádza na zákazníka až pri jeho odovzdaní. Odovzdanie je rovnaké, ak je zákazník v omeškaní s prevzatím.

5.4 Gold&Co sa so zákazníkom dohodne na dni dodania tovaru, v prípade platby vopred však najskôr po prijatí kúpnej ceny. Dodanie sa uskutoční prostredníctvom prepravnej spoločnosti, ktorú si spoločnosť Gold&Co slobodne zvolí, alebo prostredníctvom rakúskej pošty. Zákazník alebo jeho splnomocnený zástupca musí byť v deň doručenia celý deň prítomný na adrese doručenia, pretože presný čas doručenia sa z bezpečnostných a logistických dôvodov u prepravných spoločností líši a nie je možné ho dohodnúť. To isté platí primerane aj pre prevzatie tovaru (nákup). Zákazník je povinný zúčastniť sa na preberacom termíne a v prípade potreby podpísať preberací protokol. Každú zásielku príjemca v prítomnosti doručovateľa pri preberaní skontroluje z hľadiska neporušenosti a úplnosti, prípadné odchýlky zaznamená a v odôvodnených prípadoch o nich bezodkladne písomne informuje spoločnosť Gold&Co.

5.5 Zákazník nie je oprávnený odmietnuť prevzatie služby z dôvodu drobných vád, ktoré nezhoršujú alebo výrazne nezhoršujú použiteľnosť alebo úžitkovú hodnotu. Prípadné stopy po skladovaní na investičných produktoch alebo ich obaloch, keďže zároveň nevedú k zníženiu ceny pri nákupe v Gold&Co a v príslušnom špecializovanom obchode, nie sú vadami v zmysle obmedzenia úžitkovej hodnoty alebo dohodnutými vadami produktu.

5.6 Miestom plnenia za zakúpený tovar je príslušné aktuálne miesto podnikania spoločnosti Gold&Co.

5.7 Ak sú k dispozícii, musia sa spoločnosti Gold&Co zaslať aj doklady patriace k tovaru. Chýbajúce certifikáty alebo dokonca poškodený obal predstavujú obmedzenie úžitkovej hodnoty.

5.8 Pokiaľ tovar nie je vyzdvihnutý, zákazník ako predávajúci sa zaväzuje odoslať tovar primerane poistený, pokiaľ už nie je poistený spoločnosťou Gold&Co. Prepravný obal musí zodpovedať obalu používanému spoločnosťou Gold&Co alebo rovnocennému obalu alebo obalu uvedenému v aktuálnych prepravných a baliacich predpisoch spoločnosti Gold&Co, ktoré sú k nahliadnutiu v príslušnej platnej verzii na webovej stránke (poštová preprava). Odoslanie sa musí uskutočniť tak, aby spoločnosť Gold&Co musela potvrdiť prevzatie odoslaného tovaru (doporučený list s podpisom). Dôkazné bremeno prevzatia zásielky znáša odosielateľ.

5.9 Dohodnutá lehota dodania môže byť prekročená o 14 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní bez toho, aby spoločnosť Gold&Co bola v omeškaní s plnením. Dodacia lehota sa považuje za dodržanú, ak Gold&Co odoslala predmet dodávky do jej uplynutia alebo ak bol zákazník písomne informovaný o pripravenosti na odoslanie v rámci dodacej lehoty. Následné požiadavky na zmeny alebo doplnenia zo strany zákazníka primerane predlžujú dodaciu lehotu. To isté platí v prípade nepredvídaných prekážok mimo sféry vplyvu spoločnosti Gold&Co (s výnimkou prekážok zavinených samotnou spoločnosťou Gold&Co), pokiaľ tieto prekážky preukázateľne ovplyvňujú dokončenie alebo dodanie predmetu dodávky, ako sú najmä omeškania spôsobené vyššou mocou, výluky, krádeže, pracovné spory, štrajky, výluky, omeškanie dodávok základných surovín, materiálov alebo dielov. To isté platí, ak sa uvedené okolnosti vyskytnú u subdodávateľov. Ak dodávka nie je možná z dôvodu takýchto okolností, obe zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy bez toho, aby mal zákazník v dôsledku toho nárok na akékoľvek nároky. To platí aj v prípade, že uvedené okolnosti nastanú počas už existujúceho omeškania.

5.10. Ak odoslanie tovaru pripraveného na odoslanie nie je možné bez zavinenia spoločnosti Gold&Co alebo ak si to zákazník neželá, spoločnosť Gold&Co má právo tovar uskladniť na primerané náklady zákazníka, pričom dodávka sa považuje za uskutočnenú. Dohodnuté platobné podmienky tým nie sú dotknuté. Zároveň je spoločnosť Gold&Co oprávnená buď trvať na splnení zmluvy, alebo od zmluvy odstúpiť po stanovení primeranej - minimálne týždňovej - odkladnej lehoty.

5.11. Tovar sa dodáva v stave obvyklom v obchode. V prípade kúpy na základe vzorky alebo exemplára sa vlastnosti vzorky alebo exemplára nepovažujú za zaručené.

5.12. Ak nie je dohodnuté inak, tovar sa považuje za predaný zo závodu (pripravený na prevzatie). Miestom plnenia je miesto prevzatia určené spoločnosťou Gold&Co, v prípade platieb sídlo spoločnosti Gold&Co.

5.13. Odoslanie a balenie vykoná spoločnosť Gold&Co podľa svojho najlepšieho uváženia a spoločnosť Gold&Co nezodpovedá za nákladovo najefektívnejšie odoslanie pre zákazníka. Ak si Zákazník želá určitý typ expedície a balenia, musí to byť osobitne dohodnuté, pričom Gold&Co v žiadnom prípade nezodpovedá za stratu alebo škodu v prípade, že si takúto expedíciu nezvolí.

5.14. Bezvýhradné prevzatie tovaru odosielateľom alebo dopravcom je dostatočným dôkazom bezchybného balenia.

5.15. Pokiaľ Zákazník neudelí spoločnosti Gold&Co osobitné pokyny, je spoločnosť Gold&Co oprávnená v mene a na účet Zákazníka uzavrieť poistenie prepravy alebo v prípade drahých kovov poistenie cudzej meny.

5.16. Zákazník ubezpečuje spoločnosť Gold&Co, že poskytne všetky údaje potrebné pre objednávku alebo nákup pravdivo a úplne a že bude spoločnosť Gold&Co informovať o akýchkoľvek zmenách svojich osobných údajov (adresa, telefón, e-mail atď.). Chybné dodanie alebo dodanie z dôvodu nedostatočných alebo nesprávnych údajov poskytnutých zákazníkom ide na náklady zákazníka.

5.17. Zasielanie zlatého šrotu, zlomeného zlata, zubného zlata, zlatých mincí, ako aj rôznych iných zvyškov zlata spoločnosti Gold&Co je poistené pre prepravu do výšky 5 000,00 EUR za predpokladu, že sú dodržané pokyny na prepravu a balenie, ktoré si môžete pozrieť na webovej stránke v aktuálne platnom znení. Neohlásené zásielky alebo zásielky zaslané v rozpore s týmito pokynmi na prepravu nie sú poistené a sú zasielané výlučne na účet a riziko odosielateľa. Ak sa predaj uskutočňuje v rámci poštových služieb podľa bodu 6.12, tovar zaslaný v súlade s pokynmi na zasielanie v príslušnej aktuálnej verzii je poistený spoločnosťou Gold&Co na materiálnu hodnotu. V tomto prípade znáša dôkazné bremeno o hodnote obsahu voči poisťovateľovi odosielateľ.

5.18. Spoločnosť Gold&Co bez výnimky kontroluje a hodnotí len zásielky, ku ktorým je priložený sprievodný list poskytnutý spoločnosťou Gold&Co GmbH, vyplnený a podpísaný zákazníkom, ako aj kópia úradného preukazu totožnosti zákazníka s fotografiou. Príslušný sprievodný list je možné stiahnuť z webovej stránky a vytlačiť, ako aj požiadať o jeho zaslanie prostredníctvom webového formulára alebo poštou.

5.19. Spoločnosť Gold&Co - v závislosti od pracovného zaťaženia - spracuje zásielky najneskôr do 5 pracovných dní a pripraví ponuku na kúpu. Ak spoločnosť Gold&Co nepredloží zákazníkovi žiadnu ponuku alebo ak zákazník túto ponuku odmietne, zásielky predložené spoločnosti Gold&Co sa vrátia na adresu odosielateľa uvedenú v sprievodnom liste, spravidla prepravou, ak nie je dohodnuté inak. V prípade omeškania bude spoločnosť Gold&Co informovať zákazníka písomne alebo telefonicky a poskytne mu náhradný termín.

5.20. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník, ak nie je dohodnuté inak. Ak zákazník vyjadrí želanie zásielku poistiť, znáša aj náklady na toto poistenie.

6. KÚPA, OCENENIE A PLATBA KÚPNEJ CENY

6.1 V prípade kúpy sa zmluva považuje za uzavretú až vtedy, keď zákazník podpíše písomné vyhlásenie predložené spoločnosťou Gold&Co, t. j. záväzne súhlasí s predloženou kúpnou ponukou, ktorou potvrdzuje, že najmä predmety nepochádzajú z trestného činu, že všetky predmety sú bez výnimky bez práv tretích osôb a že predmety sú neobmedzeným vlastníctvom zákazníka, s ktorým má plnú dispozičnú právomoc, a že výslovne súhlasí s výškou kúpnej ceny. Spoločnosť Gold&Co môže kedykoľvek odmietnuť prevzatie tovaru, a to aj bez udania dôvodu. Ak je zákazník podnikateľom, vlastnícke právo k zakúpenému tovaru prechádza na spoločnosť Gold&Co už uzavretím zmluvy.

6.2 Spoločnosť Gold&Co vykupuje zlatý šrot, zlomkové zlato, dentálne zlato, mince, prúty drahých kovov, ako aj rôzne iné zvyšky materiálov obsahujúcich drahé kovy, ďalej predajné drahé kamene a hodinky. Výkup sa uskutočňuje buď v niektorej z pobočiek spoločnosti Gold&Co, na domácej schôdzke, o ktorú požiada zákazník, alebo v rámci "poštovej služby" poskytovanej spoločnosťou Gold&Co. Zákazník nechá predložené alebo zaslané predmety oceniť zamestnancom vyškoleným na tento účel pomocou odborných a potrebných kontrolných metód podľa najnovších poznatkov, ako sú okrem iného prezentované aj na webovej stránke. Základom ocenenia je denná cena stanovená spoločnosťou Gold&Co s prihliadnutím na burzové ceny v deň predloženia alebo prijatia ponúkaných predmetov. Kultúrne a historicky významné predmety, cenné drahokamy, hodinky alebo šperky a značkové predmety sa oceňujú realizačnou hodnotou na základe porovnateľnej ceny na sekundárnom trhu. Akékoľvek spracované drahé kamene, ktoré nie sú pre spoločnosť Gold&Co ďalej predajné, budú z ocenenia vylúčené a budú posudzované len podľa hmotnosti.

6.3. Overenie pravosti: Všetci zamestnanci zásadne overujú pravosť výkupných položiek pred uzavretím zmluvy, pričom čo najviac chránia ich integritu. V prípade pochybností sa však musí vykonať povrchová abrázia obvyklá v tomto odvetví, aby bolo možné skontrolovať základný materiál. Zákazník výslovne a neodvolateľne súhlasí s tým, že na účely posúdenia materiálu môže byť tento materiál analyzovaný alebo upravený v laboratóriu (v prípade potreby mechanicky, tepelne alebo chemicky) a že v prípade potreby môžu byť prípadné vložené drahé kamene odstránené a predmety určené na výkup môžu byť v rámci skúšky pravosti podrobené určitému oderu povrchu, ktorý však v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy nezakladá žiadne záručné záväzky. Zamestnanec spravidla požiada zákazníka o predchádzajúci súhlas na takýto zásah. Takéto znehodnotenie predmetu výkupu nepredstavuje nárok na uzavretie kúpnej zmluvy ani nárok na náhradu škody.

6.4 Profesionálne osadenie drahých kameňov vykoná spoločnosť Gold&Co len po predchádzajúcej dohode a zaplatení 15,00 EUR za drahý kameň, ktorý má byť osadený profesionálom. Na osobitnú žiadosť zákazníka spoločnosť Gold&Co tieto kamene zo šperku odstráni - za predpokladu, že je to možné s vynaložením primeraného úsilia - pričom za ne nepreberá žiadnu záruku ani zodpovednosť.

6.5 Po posúdení položiek na sklade predloží spoločnosť Gold&Co zákazníkovi písomnú ponuku na kúpu; rozhodujúca je aktuálna kúpna cena v deň predaja tovaru.

6.6 Spoločnosť Gold&Co spravidla nevykupuje drahé kamene, ale v maximálnej miere prepláca len materiálnu hodnotu podľa výkupnej sadzby. Výkupná cena závisí od rýdzosti kusov drahých kovov, hmotnosti a množstva, ako aj od aktuálneho denného kurzu na burze. Ak sa hodnoty presahujúce materiálovú hodnotu uhrádzajú osobitne, robí sa tak na základe dosiahnuteľných cien porovnateľných predmetov na sekundárnych trhoch a drahých kameňov podľa štandardných cien v odvetví v príslušnej obchodnej úrovni a podľa posúdenia a skúseností príslušného znalca.

6.7 Platby kúpnej ceny za predmety zakúpené spoločnosťou Gold&Co sa po uzavretí kúpnej zmluvy vyplácajú buď okamžite v hotovosti, alebo prostredníctvom vyrovnávacieho šeku, alebo sa prevedú do 7 pracovných dní po predaji na účet, ktorý oznámi zákazník a s ktorým je zákazník oprávnený disponovať. Ak sa nákup uskutočňuje v rámci "Poštovej služby" spoločnosti Gold&Co, kúpna cena sa vždy uhrádza bankovým prevodom. Pre úspešný vnútroštátny bankový prevod sa za včasný termín dohodli tri pracovné dni.

6.8 Ak sa nepredloží žiadna ponuka, položky predložené spoločnosti Gold&Co sa vrátia zákazníkovi; položky zaslané poštou sa vrátia na adresu uvedenú v sprievodnom liste. Drahé kamene, ktoré boli osadené, falzifikáty alebo akékoľvek iné predmety, ktoré nie je možné kúpiť, budú na žiadosť zákazníka vrátené alebo zaslané poštou.

6.9 Stanovenie predajnej ceny vychádza z aktuálnych nákupných cien obvyklých v odvetví, ktoré sú upravené podľa cien na burze (spotové ceny). Nákupné a predajné ceny najdôležitejších a najfrekventovanejších produktov sú zverejnené na našej internetovej stránke www.goldundco.at v priebežne aktualizovanej podobe. Z technických dôvodov výkonu webovej stránky a rôznych koncových zariadení sa môžu zverejnené ceny mierne líšiť od dosiahnutých cien (až o 1-5 % v závislosti od dennej volatility). Záväzná kúpna cena je cena uvedená zamestnancom pri prezentácii tovaru v procese nákupu a kontroly.

6.10. Hodnota sa určuje skúškou kyselinou a inými vhodnými skúšobnými metódami. Aby bolo možné kvalifikovane stanoviť hodnotu, môže byť potrebné povrch mierne abrazívne upraviť (leštenie, trenie, pilovanie, brúsenie) na skrytom mieste (zvyčajne 0,2 mm, vo výnimočných prípadoch až 3 mm - to však len po konzultácii so zákazníkom a jeho ústnom súhlase). Vizuálne účinky skúšok sú čo najmenej nápadné. V prípade takýchto stôp oderu sa zákazník vzdáva akýchkoľvek nárokov na náhradu škody alebo záruku, pretože inak nie je možné uskutočniť nákupnú kontrolu.

6.11. Ak nie je možné určiť kvalitu pomocou skúšobných metód na mieste predaja, vykonajú sa bezodkladne ďalšie skúšky v laboratóriu, ak je to možné. Z bezpečnostných dôvodov nemá zákazník právo vstúpiť do priestorov laboratória a toto právo mu bude udelené len v osobitných prípadoch a po konzultácii s vedením v jednotlivých prípadoch.

6.12. Poštové služby pre spotrebiteľov: Zákazník si buď prostredníctvom webového formulára objedná zaslanie bezplatného obalového materiálu spolu s predajným formulárom, návodom a všeobecnými obchodnými podmienkami, alebo si stiahne predajný formulár, návod a všeobecné obchodné podmienky, vytlačí si ich a podľa návodu si samostatne vyberie vhodný obalový materiál. Tovar je poistený spoločnosťou Gold&Co na maximálnu sumu 5 000 EUR. Pre platné poistné krytie týmto poistením prepravy je potrebné dodržať všetky body pokynov na prepravu v aktuálnom znení. Ak by sa časti alebo celá zásielka stratili, poistenie prepravy je platné, ak sa primerane dodržia pokyny. V prípade straty musí zákazník spolupracovať pri zisťovaní potrebných informácií pre poistenie, ako je najmä obsah, množstvo, ako aj dodržanie pokynov na balenie atď. Preprava zlata v podobe šrotu, zlomeného zlata, zubného zlata, zlatých mincí, ako aj rôznych iných zvyškov zlata do spoločnosti Gold&Co je výlučne na náklady a riziko odosielateľa, pokiaľ zákazník nesplní požiadavky poistenia prepravy a prepravných predpisov.
Kontrola a ponuka na kúpu: Po prevzatí a kontrole tovaru bude zákazník informovaný o výsledku kontroly a stanovenej kúpnej cene telefonicky alebo e-mailom. Ak zákazník potvrdí kúpnu ponuku e-mailom alebo listom, kúpna cena bude prevedená na účet zákazníka do 48 hodín od jej prijatia. Ak zákazník s ponukou nesúhlasí, tovar mu bude bezplatne vrátený do jedného týždňa (dátum odoslania). Ak sa zákazníka nepodarí kontaktovať do jedného týždňa za účelom predloženia ponuky na kúpu, tovar bude po jednom mesiaci vrátený na adresu odosielateľa.

6.13. Zhodnocovanie: Miestom plnenia pri dodávke šrotu z drahých kovov sú priestory spoločnosti Gold&Co, ak nie je dohodnuté inak. Zákazník znáša náklady a riziko spojené s dodaním. Zákazník zodpovedá za riadnu prepravu a balenie a za dodržiavanie všetkých pokynov spoločnosti Gold&Co, ako aj zákonných alebo úradných predpisov. Spoločnosť Gold&Co si vyhradzuje právo zvýšiť náklady na manipuláciu a spracovanie uvedené v ponuke alebo v potvrdení objednávky, ako aj predĺžiť lehoty na spätné doručenie alebo nákup v prípade, že si špeciálne vlastnosti materiálu, ktoré neboli spoločnosti Gold&Co známe v čase prijatia objednávky, vyžadujú dodatočné výdavky. Hneď ako sa spoločnosť Gold&Co dozvie o zvýšení nákladov na manipuláciu a spracovanie, ako aj o predĺžení lehôt na vrátenie tovaru/nákup, bude o tom zákazníka bezodkladne informovať. Spoločnosť Gold&Co zodpovedá len za materiálové straty, ktoré neboli spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou, pokiaľ sú kryté poistnými zmluvami spoločnosti Gold&Co, maximálne však do výšky príslušnej hodnoty dodaného materiálu v čase dodania. Všetky ostatné riziká znáša zákazník; najmä zodpovedá za všetky škody, ktoré možno pripísať nebezpečnej povahe prepracovaného materiálu.

6.14. Vyúčtovanie sa vypracuje na základe hmotností určených pred prepracovaním a zisteného obsahu. Stane sa záväzným, ak zákazník do dvoch týždňov od doručenia vyúčtovania písomne nevznesie námietky. Kovy a drahé kovy získané prepracovaním sa pripíšu na účet zákazníka.

6.15. Zákazník výslovne súhlasí s tým, aby spoločnosť Gold&Co získala záložné právo na majetok zákazníka, ktorý sa dostane do jej vlastníctva, pre existujúce a budúce pohľadávky.

7. AKCIE

7.1 Ak spoločnosť Gold&Co ponúka akcie v rámci propagačnej akcie, tieto sú platné len počas stanoveného obdobia. Propagačnú ponuku nie je možné preniesť na tretie strany.

7.2 "Záruka najlepšej ceny", ktorú spoločnosť Gold&Co z času na čas ponúka v samostatne vyhlásených akciových dňoch, platí za osobitných akciových podmienok a je nezáväznou ponukou, ktorá sa prispôsobuje aktuálnym cenovým výkyvom a je určená výlučne spotrebiteľom. Na komerčných obchodníkov sa táto "Záruka najlepšej ceny" nevzťahuje. "Záruka najlepšej ceny" v obchode so zlatým šrotom zahŕňa preplatenie celkovej cenovej ponuky po odpočítaní všetkých nákladov, ktoré vznikli na základe danej porovnateľnosti porovnateľného miestneho konkurenta s okamžitou platbou, pričom sa zohľadňuje základný základný kurz zlata alebo miestne obvyklý dosiahnuteľný výkupný kurz rafinérie a len v prípade zlata v šrote alebo taveného zlata. Všetky formy investičného zlata sa nakupujú za aktuálne denné ceny a sú vylúčené z tejto záruky najlepšej ceny. Zákazník nemá nárok na určitú výšku preplatku - tú si spoločnosť Gold&Co môže určiť sama, minimálne však 1 euro z celkovej ceny.

7.3 Ponuky, pri ktorých neexistuje základ pre porovnanie, napr. gramové ceny bez celkovej ceny, internetové ceny alebo internetové ponuky, ktoré sa v písomnej forme jasne netýkajú daného tovaru, ústne, nereálne alebo nezrozumiteľné ponuky, ponuky bez údajov o spoločnosti, najmä ponuky s inou základnou cenou, zbavujú spoločnosť Gold&Co "záruky najlepšej ceny". Doba trvania ponuky je taká, ako bola oznámená, alebo do jej odvolania. Kolísanie cien, chyby, preklepy a pod. vyhradené.

8. ZÁRUKA

8.1 Záruka sa riadi zákonnými ustanoveniami. Je obmedzená na zákonnú lehotu 24 mesiacov od prevzatia tovaru zákazníkom. V prípade oprávnených reklamácií sa tovar zlepší a na tento účel sa poskytne primeraná lehota. Ak výmena alebo zlepšenie nie sú možné (nie je to možné, je to príliš náročné, neprimerané, oneskorené atď.), zákazník má právo na zníženie ceny alebo, ak vada nie je nepodstatná, na odstúpenie od zmluvy (redhibícia).

8.2. Vzniknuté vady musia byť oznámené pokiaľ možno pri dodaní alebo po tom, ako sa stanú viditeľnými, pričom neoznámenie vád pri dodaní alebo po tom, ako sa stanú viditeľnými, nemá vplyv na nároky spotrebiteľa zo záruky.

9. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI, NÁROKY NA NÁHRADU ŠKODY

9.1 Spoločnosť Gold&Co zodpovedá za škodu vo všetkých relevantných prípadoch len v prípade úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti. V prípade zranenia osôb zodpovedá Gold&Co aj za ľahkú nedbanlivosť. Toto vylúčenie zodpovednosti sa vzťahuje aj na následné škody spôsobené vadou. Nároky podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku zostávajú nedotknuté.

9.2 Pri odosielaní tovaru v rámci spotrebiteľských transakcií prechádza riziko straty alebo poškodenia tovaru na spotrebiteľa až po doručení tovaru spotrebiteľovi alebo tretej osobe určenej spotrebiteľom a odlišnej od dopravcu.

9.3 Nárok na náhradu škody za porušenie podstatných zmluvných povinností je vo všeobecnosti obmedzený na predvídateľnú škodu typickú pre danú zmluvu a na výšku (čistej) kúpnej hodnoty. To sa nevzťahuje na škody na zdraví.

9.4. Zodpovednosť voči zákazníkom ako podnikateľom sa premlčuje po šiestich mesiacoch odo dňa, keď sa o škode dozvedel a poškodil ju.

9.5 Spoločnosť Gold&Co nezodpovedá za nepriame škody, stratu zisku, následné škody, stratu záujmu, stratu úspor, následné škody a finančné straty, prerušenie činnosti, škody z nárokov tretích strán. Ak bola podnikateľom dohodnutá pokuta na náklady spoločnosti Gold&Co, táto podlieha moderačnému právu súdu a uplatnenie náhrady škody presahujúcej výšku pokuty je vylúčené.

10. PRANIE ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ/CYKLICKÁ POLÍCIA/OCHRANA ÚDAJOV

10.1 Pri všetkých hotovostných transakciách v hodnote 10 000,00 EUR a viac sa vyžaduje identifikácia klienta v súlade s platnými predpismi o praní špinavých peňazí. Na tento účel si klient prinesie platný preukaz totožnosti s fotografiou na zber údajov. Pri objednávkach v internetovom obchode musí zákazník pri objednávkach v hodnote 10 000 EUR alebo viac nahrať kópiu svojho preukazu totožnosti s fotografiou vo formáte PDF, JPG, PNG. Pri všetkých obchodných transakciách musí byť hodnoverne zdokumentovaný pôvod a vlastníctvo tovaru alebo finančných prostriedkov. Spoločnosť Gold&Co môže uplatňovať aj rozšírené opatrenia KYC (Know Your Customer), a to aj využitím služieb kontroly zhody tretích strán.

10.2 Všetky údaje o zákazníkoch, ktoré spoločnosť Gold&Co zhromažďuje v priebehu obchodných transakcií, sa v žiadnom prípade neposkytujú tretím stranám a uchovávajú sa a spracúvajú v rámci DSGVO. Pokiaľ ide o predpisy o ochrane údajov, odkazujeme na naše vyhlásenie o ochrane údajov, ktoré nájdete na https://www.goldundco.at/.

11. KLIENTSKY ÚČET

11.1 Zákazník si môže otvoriť zákaznícky účet počas procesu nákupu v internetovom obchode. Zákaznícky účet je možné prezerať len online. Na otvorenie zákazníckeho účtu je potrebné pravdivo uviesť tieto údaje: (i) meno, (ii) dátum narodenia, (iii) adresu, (iv) titul, (v) telefónne číslo, (vi) a e-mailovú adresu. Ak zákazník neoznámi zmeny adresy, na ktorú je možné doručovať, písomné vyhlásenia spoločnosti Gold&Co sa považujú za doručené, ak boli zaslané na poslednú adresu oznámenú zákazníkom.

11.2 Na zákaznícky účet má nárok len osoba, ktorá účet otvára. Nie je možné mať účet na meno viacerých alebo aj iných osôb. Všetky prístupové údaje musia byť utajené. Ak je zákazník registrovaný, za osobu oprávnenú podávať vyhlásenia o zámere sa považuje len táto osoba. Spoločnosť Gold&Co si vyhradzuje právo kedykoľvek zaviesť a používať ďalšie bezpečnostné opatrenia na prístup k účtu zákazníka, ako aj odmietnuť zákazníka bez uvedenia dôvodu.

11.3 Spoločnosť Gold&Co je oprávnená kedykoľvek zablokovať prístup k zákazníckemu účtu zo závažných dôvodov. Zákaznícky účet nepredstavuje trvalý záväzok ani iný právny vzťah; slúži predovšetkým na priradenie zakúpeného tovaru k osobe za účelom nadviazania osobného vzťahu so zákazníkom. Spoločnosť Gold&Co nezodpovedá za žiadne škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku zablokovania alebo zrušenia zákazníckeho účtu u zákazníka.

12. GUITTES

12.1 Zákazník si môže zakúpiť darčekové poukážky. Darčekový poukaz je možné zakúpiť aj vo forme online poukážky po prijatí platby. Ak je poukaz uplatnený online v internetovom obchode, kód poukazu je možné použiť len raz. Zákazník zadá kód poukazu do nákupného košíka a klikne na "Uplatniť poukaz". Hodnota poukazu sa pripočíta k fakturovanej sume. Poukážky nie je možné použiť na nákup iných poukážok ani ich vyplatiť. Následné pripísanie poukazu na už uskutočnenú objednávku nie je možné. Na jednu objednávku je možné uplatniť len jeden poukaz.

12.2 Poukážky musia byť uplatnené najneskôr do konca tretieho roka od zaslania poukážky alebo kódu; potom strácajú platnosť.

12.3 Spoločnosť Gold&Co nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu, krádež, zneužitie alebo oneskorený prenos kupónu alebo kódu.

12.4 V prípade propagačných poukazov môžu byť stanovené osobitné podmienky pre ich uplatnenie (napr. osobitné obdobie uplatnenia atď.).

13. OSTATNÉ USTANOVENIA

13.1 Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z obchodného vzťahu medzi spoločnosťou Gold&Co a jej zákazníkmi prechádzajú na všetkých právnych nástupcov. Pokiaľ k prechodu práv nedochádza na základe zákona, zákazník sa zaväzuje, že práva a povinnosti vyplývajúce z obchodného vzťahu prejdú na jeho právneho nástupcu.

13.2 Spoločnosť Gold&Co si vyhradzuje právo zmeniť VOP v dôsledku zmien právnej situácie, rozhodnutí najvyšších súdov atď. alebo podmienok na trhu. Zmenené VOP sa zodpovedajúcim spôsobom zverejnia zákazníkovi najmenej jeden týždeň pred nadobudnutím ich účinnosti. Zmenené VOP sa začnú uplatňovať hneď, ako zákazník uzavrie novú zmluvu po prvýkrát po uplynutí vyššie uvedenej lehoty na oznámenie.

13.3 Pre celý obchodný vzťah medzi spoločnosťou Gold&Co je dohodnutá uplatniteľnosť rakúskeho práva s vylúčením ustanovení Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. V prípade spotrebiteľov sa táto voľba práva uplatní len v rozsahu, v akom nie je poskytnutá ochrana odňatá kogentnými ustanoveniami práva štátu, v ktorom má spotrebiteľ obvyklý pobyt.

13.4 Pokiaľ ide o spoločnosti, je dohodnuté, že súdy v sídle spoločnosti Gold&Co (Viedeň) majú výlučnú právomoc rozhodovať o všetkých sporoch vyplývajúcich zo zmluvy vrátane sporov o jej existenciu alebo neexistenciu.

13.5 Ak zákazník výslovne nepožiada o kontrolu nákupu, v prípade pochybností nemožno vydať žiadne vyhlásenie o kvalite ponúkaného tovaru. Akékoľvek bezplatné posúdenie ponúkané zákazníkovi sa uskutočňuje výlučne ústne a jeho výsledkom je buď záväzná kúpna ponuka, alebo odhad predajnej hodnoty v príslušnom špecializovanom obchode. Tieto vyjadrenia vychádzajú zo skúseností a osobného posúdenia príslušného znalca, sú nezáväzné a bez právneho nároku pre zákazníka. Písomné súkromné ocenenie je v zásade možné v závislosti od situácie pri objednávke. Vychádza to z príslušného platného cenníka znalca.

13.6 Po skontrolovaní tovaru môže byť zákazník telefonicky alebo e-mailom informovaný o výsledku kontroly a ocenenia tovaru vrátane kúpnej ceny. Zákazník môže túto skutočnosť potvrdiť e-mailom a do 48 hodín obdrží stanovenú kúpnu cenu prevedenú na svoj účet. Ak zákazník s ponukou nesúhlasí, tovar mu bude do jedného týždňa bezplatne vrátený na uvedenú adresu.

13.7 Zákazník súhlasí s tým, že predmety alebo tovar, ktoré boli preskúmané ako falzifikáty alebo napodobeniny a ktoré sú najmä svojou povahou, označením a/alebo vzhľadom zameniteľne podobné komerčne dostupným výrobkom z drahých kovov, sú v rozpore s právnym predpisom a sú vhodné na vykonanie podvodného konania, spoločnosť Gold&Co prevezme na likvidáciu za náhradu hodnoty drahého materiálu alebo ich spoločnosť Gold&Co opätovne odovzdá len za účasti orgánov činných v trestnom konaní alebo príslušného orgánu.

13.8 Ak by niektoré z týchto ustanovení bolo úplne alebo čiastočne neplatné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

13.9 Klient súhlasí s týmito VOP a potvrdzuje, že nie je politicky exponovanou osobou (PEP) ani s ňou nemá blízky vzťah.

14. ROZHODCOVSKÁ KOMISIA

Rozhodcovská rada: Gold&Co sa zaväzuje zúčastniť sa na rozhodcovskom konaní internetového ombudsmana v prípade sporov: www.ombudsmann.at. Na riešenie sporov možno použiť aj platformu OS: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Verzia: február 2023

Vzor formulára na zrušenie

Na

Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH, Tuchlauben 7a, 1010 Viedeň,

E-mail: info@goldundco.at

Týmto odstupujem od zmluvy, ktorú som uzavrel na nákup tohto tovaru

Množstvo Číslo článku Označenie

 

Prijaté dňa:

Názov spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

Dátum:

Podpis spotrebiteľa: