USLOVE

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF GOLD & CO. LUXURY GOODS HANDELS GMBH

1.OPSEG

1.1. Sledeći Opšti uslovi i odredbe ("GTC") odnose se na celokupan trenutni i budući poslovni odnos između Gold & Co. Luxury Goods Handels GmbH, FN 378278t, Tuchlauben 7a, 1010 Vienna, ("Gold&Co") i njegovih kupaca. U svakom slučaju, verzija koja važi u trenutku zaključenja ugovora je odlučujuća. Jezik ugovora je nemački.

1.2. Odstupanje ili dopunski uslovi i odredbe – posebno opšti odredbe i uslovi ili odredbe i uslovi kupovine kupca – primenjuju se samo uz izričitu pismenu saglasnost kompanije Gold&Co. Kupac se slaže da u slučaju korišćenja odredbi i uslova od strane njega treba da se preuzmu sadašnji uslovi i odredbe u slučaju sumnje, čak i ako odredbe i uslovi kupca ostaju neusaglašeni.

1.3. Ilustracije i informacije o dimenzijama i težinama sadržanim u listama i ponudama kao i u crtežima ponude, kao i informacije bilo koje druge vrste, su neobavezujuće i u skladu sa svojstvima i opisima proizvoda prema proizvođaču. Sa izuzetkom eksplicitno opisane i prikazane ambalaže, tipovi ambalaže proizvoda nisu obavezujući i odstupanja ne predstavljaju neispravnost proizvoda.

1.4. Procene troškova obično podležu naknadi, osim ako nije drugačije dogovoreno. Procena troškova je pripremljena najbolje što znamo, ali ne može se dati garancija za njenu tačnost. Izričito zadržavamo pravo da pravimo greške.

1.5. Za potrošače- kupce, sve klauzule treba tumačiti na potrošački način.

2. PONUDA UGOVORA I ZAKLJUČENJA UGOVORA

2.1. Ponude koje je dao Gold&Co podložne su promeni i neobavezujućoj i važe sve dok akcije traju; ovo se posebno odnosi na cene dragocenih metala.

2.2. Informacije sadržane na sajtu, u katalozima, brošurama, razgovorima o prodaji i slično ne predstavljaju obavezujuću ponudu kupcu, već se mogu kvalifikovati kao poziv kupcu da da ponudu za Gold&Co.

2.3. Smatra se da su cene za transakcije kupovine i prodaje koje važe u trenutku zaključenja ugovora u evrima plus odgovarajući porez na statutarnu dodatu vrednost dogovorene, osim ako nije drugačije dogovoreno.

2.4. Dokumenta koja pripadaju ponudi, esp. Ilustracije, crteži, planovi, opisi, procene troškova, kao i drugi dokumenti ostaju vlasništvo kompanije Gold&Co, uključujući sadržaj postojećih autorskih prava. Informacije o nekretninama, težini, dimenzijama i sličnim specifikacijama postaće samo deo ugovora u meri u kojoj se koriste u katalozima koje koristi Gold&Co (dotična proizvođača), cirkulari, brošure, reklame, ilustracije i cenovnici ili verbalna uveravanja u poslovnim transakcijama. Mala odstupanja (veličina, boja, tekstura) su moguća i obično ne predstavljaju neispravnost proizvoda.

2.5. Ponude za set robe važe najviše 24 sata. Nakon toga, rezervisana je pretprodaja kompanije Gold&Co. Cene nisu fiksne, već se mogu popraviti samo prijemom nabavne cene. Vreme fakturisanja se obično koristi kao vreme konačnog nameštanja cena. Time kupac ima pravo da bira da li želi da odredi vreme od prijema sredstava od strane samog Gold&Co-a.

2.6. Ako određeni artikal više nije na lageru u vreme prijema sredstava i ne može biti isporučen u roku od 7 radnih dana, kupac može da odabere alternativne adekvatne proizvode bez doplate ili da se povuče iz ugovora.

3. PRAVA POVLAČENJA U SLUČAJU PRODAJE NA DALJINU

3.1. Ako je kupac potrošač, primenjuju se odredbe FAGG ili KSchG i kupac će imati koristi od 14-dnevnog prava na podizanje u skladu sa ~ 11 FAGG. Dovoljno je ako se deklaracija o povlačenju pošalje u roku. U slučaju ugovora o isporuci robe, period povlačenja počinje na dan prijema od strane potrošača, u slučaju ugovora o pružanju usluga na dan zaključenja ugovora.

3.2. U slučaju neispunjavanja naših informativnih obaveza, period povlačenja je 12 meseci od dana prijema robe od strane potrošača. Ako su informacije sačinjene u ovom periodu, period je 14 dana od trenutka hvatanja informacija. Pravovremeno slanje deklaracije o povlačenju je dovoljno za ispunavanje krajnjeg roka.

Roba (ako postoji) mora biti vraćena Gold&Co-u o svom trošku u originalnoj neotvorenoj ambalaži kao i neoštećena, u punoj isporuci i u istoj ili ekvivalentnoj otpremnici, barem kao "registrovana pošta". Povratna isporuka je na riziku i trošku pošiljaoca. U slučaju jedinstvenih proizvoda, posebno kolekcionarskih artikala, vraćeni artikal ili roba moraju biti potpuno istog kvaliteta i kvaliteta (istog uslova) kao i kada su isporučeni. Svako pogoršanje ili netačan povraćaj biće naplaćen kupcu. Otvoreni pečati za pakovanje takođe predstavljaju pogoršanje proizvoda. Ovo ne utiče na skrivene nedostatke koji se nisu mogli zaključiti iz opisa ponude i/ili ilustracije za potrošača, negu i inspekciju koja je potrebna artiklu.
3.3. Deklaraciju o povlačenju i povratku robe morate poslati na adresu: Mag. Walter Hell-Höflinger, Währingerstrasse 48/5, 1090 Vienna, info@goldundco.at, Tel: 01/23 50 222. Obrazac za opoziv možete koristiti priložen na kraju GTC-a, ali to nije obavezno.

3.4. Ako je predmet prodaje na daljinu isporuka robe čija je cena podložna fluktuacijama na finansijskom tržištu nad kojima Gold&Co nema uticaja i koja se može javiti u periodu opoziva, ne postoji ni pravo povlačenja u skladu sa ~ 3 (3) Z 4 KSchG niti u skladu sa ~ 18 (1) Z 2 FAGG.

3.5. U posebnim slučajevima, Gold&Co može, na zahtev kupca, odobriti podizanje kao gest dobre volje za naknadu za otkazivanje u iznosu od najmanje 250 EUR ili 1,5% vrednosti robe, koja oslobađa kupca od obaveze plaćanja nakon plaćanja naknade za otkazivanje. Po prijemu naknade za otkazivanje, smatraće se da su sva međusobna prava i obaveze ispunjene i kupac ne sme da iznosi bilo kakve zahteve bilo koje vrste, na sudu ili van njega. Smatra se da je stvar upoređivana.

4. ODREDBE I USLOVI PRODAJE I PLAĆANJA

4.1. Ugovori se zaključuju samo deklaracijom o prihvatanju ponude porudžbine/prodaje i njenog sadržaja (npr. potvrdom porudžbine ili slanjem fakture ili stvarnom korespondencijom itd.) ili, u slučaju porudžbine, dostavom artikla za dostavu kupcu.

4.2. Strane se slažu oko isporuke protiv plaćanja avansa ili plaćanja po naplati, osim ako nije drugačije dogovoreno. Sve cene su ex akcije. U slučaju uplate unapred, iznos fakture dospeva i plaća se odmah po prijemu potvrde porudžbine, potvrde porudžbine ili fakture bez odbitaka. Ako kupac ne plati na vreme, biće podrazumevan bez opomene. Primenjuje se podrazumevana kamata zastarelosti.

4.3. U slučaju kupovine u online prodavnici važi i sledeće: Svako vreme ograničenja online porudžbina mogu se videti na matičnoj stranici (npr. rasprodate, tačke itd.). U slučaju onlajn porudžbina, kupac mora da doda proizvode u korpu za kupovinu. Oni ostaju u kolicima za kupovinu tokom posete webshopu. Pre poručivanja kupac može da ispravi ulazne greške i napravi promene u korpi za kupovinu. Pre dolaska porudžbine, kupac dobija pregled porudžbine. Klikom na polje "porudžbina sa obavezom plaćanja" ili ekvivalentno polje, kupac podnosi obavezujuću ponudu za zaključivanje ugovora sa odgovarajućim sadržajem.

4.4. Sve porudžbine mogu biti prihvaćene samo u granicama raspoloživih količina (npr. ograničenje štampanja). Gold&Co zadržava pravo da odbije porudžbine bez navodeći razloge ili da prihvati samo deo poručene količine, o kojoj će odmah obavestiti kupca. Svako smanjenje isporuka kao rezultat nedostupnih količina neće dovesti do bilo kakvog zahteva za naknadu od strane kupca.

4.5. Sve fiksne maksimalne količine porudžbina za onlajn porudžbine primenjuju se po kupcu. Maksimalne količine se mogu videti u online prodavnici za odgovarajući proizvod.

4.6. Uplate se uvek pripisuju najstarijoj neizmirenoj fakturi ili zahtevu. Troškove nastale u vezi sa transferima ili na osnovu dokumentarnih zbirka i dokumentarnih pisama kredita za isporuke od strane kompanije Gold&Co snosi kupac. Gold&Co ima pravo, ali nije u obavezi, da prihvati delimične uplate na fakture koje je ona podnela.

4.7. Obavezujuća prodajna cena je trenutna kursna cena za dragocene metale u trenutku plaćanja od strane kupca nakon uplate na Gold&Co računu ili, u slučaju plaćanja robe u gotovini ili debitnom karticom, cena koju je zaposleni naveo u toku transakcije. Svaka rezultujuća razlika biće rešena u gotovini po naplati.

4.8. Račun kupca mora biti na ime primaoca fakture. U slučaju storniranja, prenos se može napraviti samo na isti konto. U slučaju bankarskih detalja iz drugih zemalja EU ili trećih zemalja, Gold&Co zadržava pravo da zatraži dodatni dokaz.

4.9. Ako kupac ne ispunjava ugovorenu uplatu ili druge usluge, Gold&Co ima pravo da (i) odloži ispunjenje sopstvene obaveze do punog plaćanja ili drugih usluga, (ii) da traži razumno produženje perioda isporuke, (iii) podleže tvrdnji o povećanoj stvarnoj šteti nastaloj neizvršenom od datuma dospeća, da zahteva kamatu na zaostale obaveze po statutarnoj stopi i (iv) da se povuče iz ugovora u razumnom grejs periodu. U slučaju neispunjavanja dužničkih obaveza, kupac se obavezuje da će nadoknaditi troškove opomene i naplate nastale, nesavladivo jer su neophodni za odgovarajuće pravno gonjenje i razumni u vezi sa zahtevom, pri tom se posebno obavezuje da pokrije troškove nastale od strane Gold&Co u slučaju učešća agencije za naplatu, jer to ne prelazi maksimalne stope nadoknade zbog naplate da biste ga zamenili. Pored toga, svaka dalja šteta, posebno šteta nastala činjenicom da se odgovarajuće veće kamatne stope nanose na bilo koji kreditni račun kao rezultat neplaćanja, mora biti nadoknađena, bez obzira na kvar na podrazumevanoj uplati.

4.10. Nekoliko klijenata je zajednički odgovorno za obaveze koje proističu iz jedne poslovne transakcije.

4.11. Gold&Co zadržava pravo da zahteva avansne uplate ili sigurnosne depozite za učinak ugovorene usluge. U svakom slučaju, ovo mora biti poznato kupcu u pravo vreme. Ukoliko se kupac ne pridržava zahteva za obezbeđivanje hartija od vrednosti, Gold&Co ima pravo da se povuče iz ugovora u razumnom roku.

4.12. Isporučena roba ostaje vlasništvo kompanije Gold&Co. dok obaveze kupca ne bude ispunjene u celosti, posebno plaćanje kupoprodajne cene uključujući ancilarne troškove i kamate, naknade, troškove itd. Prezasićenje, obećanje ili prenos vlasništva putem obezbeđenja zahteva prethodnu pismenu saglasnost kompanije Gold&Co. U slučaju prerade, mešanja ili kombinovanja robe sa drugim materijalom, Gold&Co stiče vlasništvo nad proizvodima koji su nastali u odnosu na vrednost isporučene robe prema onoj drugoj materijalu. U slučaju dalje obrade, osnovna vrednost štete odgovara trenutnoj vrednosti zamene plus bilo kakvi troškovi za vraćanje prvobitnog uslova prodaje proizvoda. Oduzimanje robe koja podleže zadržavanju titule od strane kompanije Gold&Co ne predstavlja povlačenje iz ugovora.

4.13. Kupac se izričito slaže da sva potraživanja na koja Gold&Co ima pravo protiv kupca mogu biti dodeljena trećim licima, u bilo koje svrhe. Svaka zabrana dodeljivanja stupa na snagu samo ako su izričito dogovorene između ugovornih strana u konkretnom pojedinačnom slučaju.

4.14. Nije dozvoljena zaostaci sa kontraklamerama kupca kao preduzetnika koje osporava Gold&Co ili nisu zakonski utvrđene od strane suda. Isto važi i za tvrdnju o pravu zadržavanja.

4.15. Ako Gold&Co naknadno postane svestan okolnosti koje rezultiraju značajnim pogoršanjem finansijske situacije kupca i ako je zahtev za isplatu ugrožen kao rezultat toga, Gold&Co ima pravo da u celosti izvrši zahteve i nadoknadi bilo kakvu isplatu.

5. ISPORUKA

5.1. Period isporuke koji treba da se dogovori odvojeno (prema trenutnim uslovima i uslovima isporuke) počinje zaključenjem ugovora, ali ni pod kojim uslovima pre kompletnog obezbeđivanja dozvola, dokumenata, izdavanja itd. da ga nabavlja kupac, kao i ne pre prijema bilo kakve dogovorene uplate. U svakom slučaju, poštovanje roka isporuke pretpostavlja ispunjenje svih glavnih ugovornih i ancilarnih obaveza od strane kupca. Sporazum o obavezujućim datumima (fiksne transakcije) zahteva eksplicitnu oznaku i potvrdu kompanije Gold&Co.

5.2. Za obračun troškova isporuke odlučujuće samo količine, težine ili količine određene postrojenjem ili magacinom u trenutku polaska.

5.3. Ako je kupac potrošač, rizik od slučajnog gubitka i slučajnog pogoršanja artikla za isporuku neće proslediti kupcu do isporuke od strane kompanije Gold&Co u slučaju isporuke. Smatra se da je do primopredaje doći ako kupac nije u redu za prihvatanje.

5.4. Gold&Co se slaže sa kupcem na dan isporuke robe, ali u slučaju avansne uplate najranije nakon prijema kupoprodajne cene. Isporuka se odvija preko transportne kompanije Po izboru kompanije Gold&Co ili Austrijskog posta. Kupac ili njegov ovlašćeni zastupnik moraju biti prisutni na adresi isporuke ceo dan na dan isporuke, jer tačno vreme isporuke varira iz bezbednosnih razloga i logističkih razloga kod transportnih preduzeća i nije kompatibilno. Isto važi i za mutatis mutandis na prikupljanje robe (kupovina). Kupac je dužan da sarađuje na datum prihvatanja i, ako je potrebno, da potpiše izveštaj o prihvatanju. Svaka pošiljka mora biti proverena zbog integriteta i potpunosti od strane primaoca u prisustvu nosioca po prihvatanju, odstupanja moraju biti zabeležena i, ako je razumno, Gold&Co mora biti odmah obavešten u pisanoj formi.

5.5. Kupac nema pravo da odbije prihvatanje usluge zbog manjih nedostataka koji ne narušavaju upotrebljivost ili vrednost korišćenja. Bilo kakvi tragovi skladištenja investicionih proizvoda ili njihove ambalaže, jer ne dovode do smanjenja cena tokom kupovine u Gold&Co i u relevantnoj specijalističkoj trgovini, ne predstavljaju nedostatke u smislu ograničenja komunalne vrednosti ili neispravnosti proizvoda, kao što je dogovoreno.

5.6. Mesto performansi za kupljenu robu je aktuelna registrovana kancelarija Gold&Co.

5.7. Ako su dostupni, papiri povezani sa robom takođe moraju biti poslati gold&co. Certifikati koji nedostaju ili oštećeno pakovanje predstavljaju ograničenje vrednosti uslužnog programa.

5.8. Kupac kao prodavac preduzima, ako ne dođe do naplate, da robu pošalje adekvatno osiguranu, osim ako već nije osiguran od strane kompanije Gold&Co. Otpremna ambalaža mora biti u skladu sa jednom korišćenom ili ekvivalentnom od strane kompanije Gold&Co ili onom navedenom u aktuelnim propisima o isporuci i pakovanju kompanije Gold&Co, koji se mogu pogledati u trenutno važećoj verziji na sajtu (poštanska isporuka). Pošiljka mora biti izvršena na takav način da Gold&Co mora da prizna prijem isporučene robe (registrovana pošta sa potpisom). Pošiljalac nosi teret dokaza za prijem pošiljke.

5.9. Dogovoreni period isporuke može biti premašen za 14 uzastopnih kalendarskih dana, a da Gold&Co ne bude podrazumevano u performansama. Smatra se da je period isporuke ispoštovan ako je, do isteka roka isporuke, artikal za isporuku poslat od strane kompanije Gold&Co ili je kupac obavešten u pisanoj formi da je roba spremna za otpremu u roku isporuke. Naknadni zahtevi za promenama ili dodacima od strane kupca će u skladu sa tim produžiti vreme isporuke. Isto važi i u slučaju pojave nepredviđenih smetnji izvan sfere uticaja kompanije Gold&Co (osim u slučaju sopstvenih krivo izazvanih prepreka), inofarkt kao takve smetnje demonstrativno ima uticaja na završetak ili isporuku artikla za isporuku, kao što je posebno Kašnjenja zbog veličanja sile, zaključavanja, krađe, industrijskih sporova, štrajkova, zaključavanja, kašnjenja u isporuci esencijalnih sirovina, materijala ili delova. Isto važi i ako se pomenute okolnosti dese kod podizvođača. Ako je isporuka nemoguća zbog takvih okolnosti, obe ugovorne strane imaju pravo da se povuku iz ugovora, a da kupac zbog toga nema pravo na bilo kakva potraživanja. To se primenjuje i u slučaju da se pomenute okolnosti dese tokom već postojećeg odlaganja.

5.10. Ako otprema robe spremne za otpremu nije moguća putem greške kompanije Gold&Co ili je kupac ne želi, Gold&Co ima pravo da robu skladišti o razumnom trošku kupca, pri kojoj se smatra da je isporuka izvršena. To ne utiče na dogovorene uslove plaćanja. Istovremeno, Gold&Co ima pravo ili da insistira na učinku ugovora ili da se povuče iz ugovora nakon određivanja razumnog grejs perioda – najmanje nedelju dana.

5.11. Isporuke robe se izlaћu na naиin u trgovini. U slučaju kupovine uzorkom ili uzorkom, ne smatra se da su svojstva uzorka ili primerka opravdana.

5.12. U nedostatku sporazuma suprotno, smatraće se da je roba prodata bivšim radovima (spremnost za naplatu). Mesto performansi je mesto prijema koje je odredio Gold&Co, za uplate registrovane kancelarije Gold&Co.

5.13. Isporuka i pakovanje od strane Gold&Co se sprovodi po svom nahođenju i Gold&Co ne snosi odgovornost za pošiljku koja je najiskrovija za kupca. Ukoliko kupac zatraži određenu vrstu isporuke i ambalaže, to mora biti posebno dogovoreno, čime Gold&Co ni na koji način nije podlegla gubitku ili šteti u slučaju takve pošiljke koju ona ne bira.

5.14. Prihvatanje robe od strane teretnog naprednjaka ili nosača bez prigovora je dovoljno kao dokaz besprekornog pakovanja.

5.15. Ukoliko kupac nije dao posebna uputstva za Gold&Co, Gold&Co ima pravo da pokrije osiguranje transporta ili, u slučaju dragocenih metala, osiguranje hartija od vrednosti u ime i za račun kupca.

5.16. Kupac uverava Gold&Co da će sve podatke potrebne za porudžbinu ili kupovinu dostaviti istinito i u potpunosti i da će obavestiti Gold&Co o svim promenama svojih ličnih podataka (adresa, telefon, e-mail itd.). Neispravnu isporuku ili isporuku zbog neispravnih ili netačnih informacija koje je dao kupac snosi kupac.

5.17. Pošiljka starog zlata, starog gvožđa, zubnog zlata, zlatnika i raznih drugih zlatnih materijala u Gold&Co osigurana je do 5.000,00 EUR ukoliko su osigurani propisi o otpremi i pakovanju, koji se mogu pogledati u trenutno važećoj verziji na sajtu. Nenajavljene pošiljke ili pošiljke koje se šalju suprotno ovim zahtevima isporuke nisu osigurane i prave se isključivo o trošku i riziku pošiljaoca. Ukoliko se prodaja ostvari u toku poštanske usluge u skladu sa tačkom 6.12, roba koja se šalje osigurana je od strane kompanije Gold&Co po materijalnoj vrednosti ukoliko su propisi o isporuci ispoštovani u trenutnoj verziji. U ovom slučaju, pošiljalac nosi teret dokaza za vrednost sadržaja u odnosu na osiguravača.

5.18. Bez izuzetka, Gold&Co će samo ispitati i proceniti one mailinge na koje je propratno pismo koje je dostavio Gold&Co GmbH popunjeno i potpisano od strane kupca, kao i kopiju zvanične ID fotografije kupca. Dato naslovno pismo možete preuzeti i odštampati sa web sajta, kao i zatražiti putem web obrasca ili objave.

5.19. U zavisnosti od obima posla, Gold&Co će obrađivati poštara najkasnije u roku od 5 radnih dana i pripremiti ponudu za kupovinu. Ukoliko Gold&Co ne dostavi ponudu kupcu ili ako kupac odbije ovu ponudu, artikli predstavljeni Gold&Co obično će biti vraćeni teretnom naplatom na adresu pošiljaoca navedenu u propratnom pismu, osim ako nije drugačije dogovoreno. U slučaju kašnjenja, Gold&Co će obavestiti kupca u pisanoj formi ili telefonom i imenovati alternativni datum.

5.20. Troškovi povraćaja su na štetu kupca, osim ako nije drugačije dogovoreno. Ako kupac izrazi želju da se pošiljka osigura, on će takođe snositi troškove za to.

6. KUPOVINA, VREDNOVANJE I PLAĆANJE NABAVNE CENE

6.1. U slučaju kupovine, smatra se da je ugovor zaključen tek kada je kupac potpisao pismenu deklaraciju koju je poslao Gold&Co.dem, npr. predmeti ne potiču iz krivičnog dela, svi predmeti su oslobođeni prava trećih strana bez izuzetka i predmeti su neograničeno vlasništvo kupca, nad kojim ima puno pravo na rashod, kao i da izričito pristanu na iznos nabavne cene. Gold&Co može odbiti da prihvati predmete u bilo kom trenutku, čak i bez opravdanja. Ukoliko je kupac preduzetnik, vlasništvo nad kupljenom robom se prenosi na Gold&Co čim se ugovor sklopi.

6.2. Gold&Co kupuje staro zlato, staro gvožđe, zubno zlato, novčiće, štanglice napravljene od dragocenih metala kao i razne druge zaostale materijale koji sadrže dragocene metale, prezasićene dragulje i satove. Kupovina se odvija ili u nekoj od Gold&Co ekspozitura, na kućnom sastanku koji je tražio kupac ili kao deo "poštanske usluge" koju pruža Gold&Co. Kupac dozvoljava inspekciju artikala koje je predstavio ili poslao obučeni radnik uz pomoć najmoćnih stručnih i neophodnih metoda testiranja, kao što su one predstavljene na sajtu. Procena se zasniva na dnevnoj ceni koju određuje Gold&Co na dan prezentacije ili prijema ponuđenih artikala, uzimajući u obzir cene akcija na berzi. Kulturno i istorijski relevantni predmeti, vredni dragulji, satovi ili nakit i brendirana roba vrednuju se po realnoj vrednosti na osnovu uporedive cene na sekundarnom tržištu. Svi obrađeni dragulji koji nisu prerađeni za Gold&Co isključeni su iz procene i uzimaju se u obzir samo u smislu težine.

6.3. Verifikacija autentičnosti: U principu, svi zaposleni će izvršiti autentičnost predmeta iskupljenja sa najvećom mogućom zaštitom integriteta pre zaključenja ugovora. Međutim, u slučaju sumnje, mora se izvršiti površinska ogrebotina standarda industrije da bi se mogao izvršiti inspekcija osnovnog materijala. Kupac se izričito i neopozivo slaže da, u svrhu procene gradiva, može biti analiziran ili modifikovan u laboratoriji (mehanički, termički ili hemijski ako je potrebno) i da, ako je potrebno, svi ugrađeni dragulji mogu biti uklonjeni i da predmeti za otkup mogu proći određeno uklanjanje površine u toku provere autentičnosti, što ne predstavlja garanciju Okidači. Po pravilu, zaposleni će dobiti prethodnu dozvolu kupca za takvu meru. Takvo oštećenje objekta koji se može otkupiti ne predstavlja zahtev za zaključenje kupoprodajne ugovore ili zahtev za naknadu štete.

6.4. Profesionalnu postavku dragulja sprovodiće gold&Co tek nakon odgovarajućeg preliminarnog dogovora i plaćanja 15,00 EUR po dragulju koji će biti postavljen sa profesionalcem. Na poseban zahtev kupca, Gold&Co će ukloniti ovo kamenje sa komada nakita – ako je moguće uz razuman napor – pritom se ne podrazumeva odobravanje ili odgovornost.

6.5. Nakon procene predmeta o kojima je reč, Gold&Co kupcu podnosi pismenu ponudu za kupovinu; Trenutna otkupna cena na dan prodaje robe je odlučujuća.

6.6. Po pravilu, Gold&Co ne kupuje nikakve dragulje, već samo namerava materijalnu vrednost po otkupu cene. Otkupna cena zavisi od finoće dragocenih metalnih komada, težine i količine kao i od trenutne dnevne cene na berzi. Ako se vrednosti iznad materijalne vrednosti posebno obeštete, to se radi na osnovu dostižnih cena uporedivih artikala na sekundarnim tržištima i draguljima prema ciljanim cenama industrije na odgovarajućem nivou trgovine i prema proceni i iskustvu odgovarajuće proceniteljke.

6.7. Nakon zaključenja kupoprodajne cene za artikle koje je kupio Gold&Co biće isplaćene odmah u gotovini ili putem ukrštenog čeka, u zavisnosti od želje kupca, ili će biti prebačene u roku od 7 radnih dana nakon prodaje na račun koji će objaviti kupac preko koga kupac ima pravo na rashod. Ukoliko se kupovina odvija kao deo Gold&Co "poštanske usluge", otkupna cena se uglavnom plaća bankovnim transferom. Za uspešan nacionalni transfer, tri radna dana su dogovorena kao pravovremena.

6.8. Ako se ne dostavi ponuda, artikli predstavljeni Gold&Co biće vraćeni kupcu; Artikli poslati putem pošte biće vraćeni na adresu datu na adresi pošiljke. Postavljanje dragulja, lažnih ili bilo kojih drugih artikala koji se ne mogu kupiti biće vraćeno na zahtev kupca ili poslato prevozno prikupljanje putem pošte.

6.9. Prodajna cena se određuje prema trenutnom običaju nabavnih cena u industriji, koje su prilagođene berzanskim cenama (spot cenama). Kupoprodajne i prodajne cene najvažnijih i najčešćih proizvoda objavljuju se na našem sajtu www.goldundco.at redovno ažuriraju. Iz tehničkih razloga performansi veb sajta i različitih krajnjih uređaja, objavljene cene mogu malo da se razlikuju od ostvarenih (do 1-5% u zavisnosti od dnevne volatilnosti). Obavezujuća nabavna cena je ona koju zaposleni navodi u procesu nabavke i inspekcije kada roba bude dostupna.

6.10. Procena se sprovodi testom kiseline i drugim odgovarajućim metodama testiranja. Da biste mogli da napravite kvalifikovanu izjavu o vrednosti, možda će biti neophodno da površinu tretirate blago abrazivno (poliranje, trljanje, filovanje, brušenje) (obično 0,2mm, u posebnim slučajevima do 3mm – ali tek nakon konsultacije sa kupcem i njegove verbalne saglasnosti). Vizuelni efekti testova se čuvaju što je moguće neupadljivo. U slučaju takvih tragova ogrebotine, kupac se odriče bilo kakvih zahteva za naknadu štete ili garantna prava, jer u suprotnom ne može da se izvrši inspekcija kupovine.

6.11. Ako kvalitetno utvrđivanje nije moguće sa metodama testiranja u POS-u, dalja ispitivanja će se sprovoditi odmah u laboratoriji ako je to moguće. Iz bezbednosnih razloga kupac nema pravo da uđe u prostorije laboratorije i to će biti odobreno samo u posebnim slučajevima i po konsultacijama sa rukovodstvom u pojedinačnim slučajevima.

6.12. Usluga poštanske dostave za potrošače: Kupac naručuje ili putem web obrasca za slanje besplatnog materijala za pakovanje uključujući obrazac za prodaju, uputstva i odredbe i uslove ili kupac preuzima obrazac prodaje, uputstva i odredbe i uslove, štampa ih i samostalno bira odgovarajući materijal za pakovanje u skladu sa uputstvima. Robu osigurava Gold&Co sa najviše 5.000 EUR. Za važeću pokrivenost osiguranjem putem ovog špediterog osiguranja moraju se pratiti sve tačke uputstva za isporuku u trenutnoj verziji. Ako se delovi ili cela pošiljka izgube, osiguranje isporuke podleže ako se ono poštuje u skladu sa propisima. U slučaju oštećenja, kupac mora da sarađuje u pronalaženju potrebnih informacija, kao što su posebno sadržaj, količina i usaglašenost sa uputstvima za pakovanje itd. Pošiljka starog zlata, starog gvožđa, zubnog zlata, zlatnika, kao i raznih drugih zlatnih zaduženja u Gold&Co isključivo je na štetu i riziku pošiljaoca, osim ako kupac ne ispunjava uslove špediterskog osiguranja i propise o otpremnici.
Pregled i ponuda kupovine: Nakon prihvatanja i pregleda robe, kupac će biti obavešten o rezultatu inspekcije i utvrđenoj nabavne cene bilo telefonom ili mejlom. Ukoliko ponudu za kupovinu kupac potvrdi e-poštom ili pismom, nabavna cena će biti preneta na njegov račun u roku od 48 sati od prihvatanja. Ako se kupac ne slaže sa ponudom, roba će biti vraćena besplatno za kupca u roku od nedelju dana (datum slanja). Ako kupac ne može da dođe u roku od nedelju dana da dostavi ponudu za nabavku, roba će biti vraćena na adresu navedenog pošiljaoca nakon mesec dana.

6.13. Reprocessing: Mesto performansi za isporuku dragocenog metalnog otpada je trajno osnivanje Gold&Co, osim ako nije drugačije dogovoreno. Kupac snosi troškove i rizik od isporuke. Kupac je odgovoran za pravilan transport i pakovanje i poštovanje bilo kakvih uputstava koje daje Gold&Co, kao i zakonske ili regulatorne zahteve. Gold&Co zadržava pravo da poveća troškove obrade sadržane u ponudi ili u potvrdi porudžbine kao i da produži periode dostave ili kupovine u slučaju da posebna svojstva materijala, za koje Gold&Co nije bio upoznat prilikom prihvatanja porudžbine, zahtevaju dodatni napor. Čim Gold&Co postane svestan povećanja troškova obrade i produženja perioda dostave/kupovine, kupac će biti odmah obavešten. Gold&Co stiče odgovornost samo za materijalne gubitke koji nisu posledica namere ili razmetljivog velikog nemara ako su oni pokriveni Gold&Co-ovim polisama osiguranja, ali ne više od dorasle vrednosti isporučenog materijala u trenutku isporuke. Mušterija snosi sve druge rizike, a posebno je odgovorna za svu štetu koja je posledica opasne prirode prerade materijala.

6.14. Izvod se izvodi na osnovu težine utvrđene pre ulepšavanja i utvrđene plate. Postaje obavezujuće ako se kupac ne protivi pisanim putem u roku od dve nedelje od prijema fakture. Metali i dragoceni metali dobijeni preradom pripisuju se kupcu.

6.15. Kupac se izričito slaže da Gold&Co može da dobije laž o imovini kupca koja dolazi u njeno vlasništvo za postojeća i buduća potraživanja.

7. AKCIJE

7.1. Ako Gold&Co nudi unapređenja u sklopu promocije, one važe samo tokom navedenog perioda. Promotivna ponuda se ne može preneti trećim licima.

7.2. "Garancija najbolje cene" koju nudi Gold&Co s vremena na vreme u odvojeno najavljenim promotivnim danima važi pod posebnim promotivnim uslovima i neobavezujuća je ponuda koja se prilagođava trenutnim oscilacijama cena i usmerena je isključivo na potrošače. Komercijalni dileri su izuzeti od ove "najbolje garancije cena". "Najbolja garancija cena" u trgovanju zlatom od starog gvožđa uključuje preplatu ukupne ponude cena nakon odbijanja bilo kakvih troškova nastalih sa datom osnovom uporedivog, lokalnog konkurenta sa neposrednim plaćanjem, uzimajući u obzir osnovnu cenu zlata ili lokalno uobičajenu cenu iskupljenja rafinerije i samo za staro gvožđe ili topljeno zlato. Svi oblici investicionog zlata kupuju se po trenutnim dnevnim cenama i isključeni su iz ove najbolje garancije cene. Kupac nema pravo na određenu sumu preplate – Gold&Co je slobodan da to utvrdi, ali najmanje 1 evro na ukupnu cenu.

7.3. Ponude za koje ne postoji osnova za uporedivost, npr. cene grama bez ukupnih informacija o cenama, cene interneta ili internet ponude koje nisu jasno vezane za robu o kojoj je reč u pisanoj formi, oralne, nerealne ili neshvatljive ponude, ponude bez informacija o kompaniji, posebno ponude po različitoj osnovnoj stopi, oslobađaju Gold&Co iz "Najbolje garancije cena". Trajanje perioda ponude važi kao što je najavljeno ili dok se ne opozove. Zadržavamo pravo da napravimo oscilacije cena, greške, štamparska greška i slično.

8. GARANCIJA

8.1. Garancija se zasniva na statutarnim odredbama. On je ograničen na statutarni period od 24 meseca od prihvatanja robe od strane kupca. U slučaju opravdanih pritužbi, radi se na poboljšanjima, za koja se mora odobriti razuman vremenski period. Ako razmena ili poboljšanje ne dolazi u obzir (nije moguće, previše truda, nerazumno, odlaganje roka itd.), onda kupac ima pravo na smanjenje cene ili, ako nedostatak nije minoran, otkazivanje ugovora (rescission).

8.2. Ako je moguće, svi nedostaci koji se javljaju moraju biti prijavljeni po isporuci ili nakon što su postali vidljivi, pri tom neotkriti ih prilikom isporuke ili nakon što su postali vidljivi od strane potrošača nema uticaja na njegove garantne zahteve.

9. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI, ZAHTEVI ZA NAKNADU ŠTETE

9.1. Gold&Co je dužan samo da plati odštetu u svim mogućim slučajevima u slučaju namere ili velikog nemara. U slučaju lične povrede, Gold&Co je takođe podložan blagom nemaru. Ovo isključenje odgovornosti odnosi se i na posledičnu štetu. Zahtevi u skladu sa Zakonom o odgovornosti proizvoda ostaju bez posledica.

9.2. Prilikom isporuke robe u transakcijama potrošača, rizik od gubitka ili oštećenja robe prenosi se samo na potrošača čim se roba isporuči potrošaču ili trećem liku koje je odredio potrošač i razlikuje se od prevoznika.

9.3. Zahtev za naknadu štete za kršenje osnovnih ugovornih obaveza je generalno ograničen na predviđenu štetu tipičnu za ugovor i iznos (neto) vrednosti nabavke. Ovo se ne odnosi na lične povrede.

9.4. Odgovornost prema kupcima kao preduzetnicima postaje statutarna šest meseci nakon saznanja o šteti i povređenoj stranci.

9.5. Gold&Co neće sledovati kompanijama za indirektnu štetu, gubitak dobiti, posledičnu štetu, gubitak kamata, izostavljenu štednju, posledične i finansijske gubitke, poslovne prekide, štetu nastalu usled potraživanja trećih lica. Ako je preduzetnik dogovorio kaznu na račun kompanije Gold&Co, to podleže pravosudnom pravu umerenosti i isključena je tvrdnja o šteti mimo kazne.

10. PRANJE NOVCA/KYC/ZAŠTITA PODATAKA

10.1. Za sve gotovinske transakcije u vrednosti od 10.000,00 EUR ili više, potrebna je identifikacija kupca u skladu sa važećim propisima o pranju novca. U tu svrhu klijent obezbeđuje važeći ID fotografije za prikupljanje podataka. Prilikom poručivanja u online prodavnici, kupac mora da otpremi kopiju svog ID-a fotografije u PDF, JPG, PNG format od vrednosti porudžbine u iznosu od 10.000 EUR. U svim poslovnim transakcijama, poreklo i vlasništvo nad robom ili sredstvima moraju biti verodostojno dokazani. Gold&Co je takođe besplatan za primenu proširenih KYC (Know Your Customer) mera, uključujući korišćenje usluga provere usaglašenosti nezavisnih proizvođača.

10.2. Svi podaci o kupcima koje je prikupio Gold&Co u toku poslovnih slučajeva neće biti prosleđeni trećim licima ni pod kojim uslovima i biće uskladišteni i obrađeni u okviru GDPR-a. Što se tiče propisa o zaštiti podataka, pozivamo se na našu politiku privatnosti, koja se može naći pod https://www.goldundco.at/.

11. RAČUN KUPCA

11.1. Kupac može da otvori račun kupca u online prodavnici u sklopu procesa kupovine. Nalog kupca se može prikazati samo na mreži. Da bi se otvorio nalog kupca, potrebno je istinito dostaviti sledeće podatke: (i) ime, (ii) datum rođenja, (iii) adresu, (iv) naslov, (v) broj telefona, (vi) i e-mail adresu. Ako kupac ne najavi promene adrese koje se mogu dostaviti, smatra se da je Gold&Co primio pisane deklaracije ako su poslate na poslednju adresu koju je obezbedio kupac.

11.2. Nalog kupca je isključivo dostupan osobi koja ga otvara. Nije moguće imati nalog sa nekoliko ili čak stranaca. Svi podaci o pristupu moraju biti čuvani u tajnosti. Kada se kupac registruje, smatra se da samo kupac ima pravo da donosi izjave o namerama. Gold&Co zadržava pravo da uvede i koristi dalje mere bezbednosti za pristup korisničkom nalogu u bilo kom trenutku, kao i da odbije kupce bez navodeći razloge.

11.3. Gold&Co ima pravo da blokira pristup korisničkom nalogu u bilo kom trenutku iz važnih razloga. Korisnički nalog ne predstavlja stalnu obavezu ili drugi pravni odnos; prvenstveno se koristi za dodeljivanje kupljene robe osobi u cilju izgradnje ličnog odnosa sa kupcem. Gold&Co ne stiče odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati usled blokiranja ili prestanka računa kupca.

12. VAUČERI

12.1. Kupac može kupiti poklon vaučere. Vaučer se može kupiti i u vidu online vaučera nakon prijema uplate. Ukoliko se vaučer iskupi online u webshopu, šifra vaučera se može koristiti samo jednom. Da bi to uradio, kupac unosi šifru vaučera u korpu za kupovinu i klikće na "Primeni vaučer". Vrednost vaučera će biti odbijena od iznosa fakture. Vaučeri se ne mogu koristiti za kupovinu ili podizanje drugih vaučera. Nije moguće retrospektivno nadoknaditi vaučer u odnosu na porudžbinu koja je već postavljena. Samo jedan vaučer se može iskupiti po porudžbini.

12.2. Vaučeri moraju biti iskupljeni najkasnije do kraja treće godine nakon prenošenja vaučera ili šifre; posle toga gube validnost.

12.3. Gold&Co ne prihvata nikakvu odgovornost za gubitak, krađu ili zloupotrebu ili odlaganje prenosa vaučera ili šifre.

12.4. U slučaju promotivnih vaučera mogu postojati odvojeni uslovi za iskupljenje (npr. specijalni period iskupljenja, itd.).

13. OSTALE ODREDBE

13.1. Sva prava i obaveze koje proističu iz poslovnog odnosa između kompanije Gold&Co i njegovih klijenata prenose se na sve pravne naslednike. Ukoliko do prenosa prava ne doći na osnovu zakona, klijent se obavezuje da prava i obaveze koje proističu iz poslovnog odnosa prenese na svog pravnog naslednika.

13.2. Gold&Co zadržava pravo da promeni GTC zbog promena u pravnoj situaciji, presuda Vrhovnog suda itd. ili tržišnih uslova. Izmenjeni uslovi i odredbe biće objavljeni kupcima najmanje nedelju dana pre nego što ogole. Izmenjeni uslovi važe čim kupac prvi put zaključi nove ugovore nakon isteka pomenutog perioda obaveštenja.

13.3. Za celokupan poslovni odnos kompanije Gold&Co dogovorena je aplikmnost austrijskog zakona na isključenje odredbi Konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. U slučaju potrošača, ovaj izbor zakona primenjuje se samo u meri u kojoj se odobrena zaštita ne povlači obaveznim odredbama zakona države u kojoj potrošač ima svoje naviknuto prebivalište.

13.4. Za rešavanje svih sporova koji proističu iz ugovora – uključujući i one koji se tiču njegovog postojanja ili nepostojanja – u ekskluzivnoj nadležnosti nadležnih sudova u registrovanoj kancelariji Gold&Co (Beč) dogovorena su vis-à-vis kompanije.

13.5. Ako kupac izričito ne želi da ima inspekciju kupovine, ne može se dati izjava o kvalitetu ponuđene robe u slučaju sumnje. Svaka procena koja se nudi besplatno kupcu biće izvršena isključivo oralno i rezultiraće obavezujućom ponudom za kupovinu ili u proceni realizovane vrednosti kod odgovarajućeg specijalističkog prodavca. Ove izjave se zasnivaju na iskustvu i ličnoj proceni odgovarajuće procenitelja, neobavezujuće su i bez pravnog zahteva za kupca. Pismena privatna proceni je generalno moguća u zavisnosti od situacije sa porudžbinom. Ovo se zasniva na važećem rasporedu naknada stručnjaka.

13.6. Nakon provere robe, kupac se takođe može informisati telefonom ili mejlom o rezultatu kupoprodajne provere i procene, uključujući i kupoprodajnu cenu. Kupac to može potvrditi putem e-pošte i primiti dotiиnu nabavnu cenu koja se prenosi na njegov nalog u roku od 48 sati. Ako se kupac ne slaže sa ponudom, roba će biti vraćena besplatno kupcu na navedenoj adresi u roku od nedelju dana.

13.7. Kupac se slaže da objekti ili objekti koji su testirani kao lažni ili falsifikovani neće biti korišćeni. Robu koja je, posebno zbog svoje prirode, obeležavanja i/ili izgleda, zbunjujuće slična komercijalno dostupnim dragocenim metalnim proizvodima, u suprotnosti je sa zakonskim propisima i pogodna su za izvršenje prevarantskog čina, preuzima Gold&Co za raspolaganje protiv nadoknade vrednosti dragocenog materijala ili se vraćaju samo Gold&Co-u uz angažovanje izvršnih zvaničnika ili odgovarajućeg nadležnog organa.

13.8. Ako jedna od ovih odredbi bude nevažeća u celini ili delimično, to neće uticati na ispravnost ostalih odredbi.

13.9. Kupac pristaje na ove odredbe i uslove i potvrđuje da nije ni politički izložena osoba (PEP) niti je u bliskom odnosu sa takvom osobom.

14. ODBOR ZA POMIRENJE

Arbitražni odbor: Gold&Co se obavezuje da učestvuje u arbitražnom postupku Internet ombudsmana u slučaju sporova: www.ombudsmann.at. ODR platforma se takođe može koristiti za rešavanje sporova: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Verzija: februar 2023.

Obrazac opoziva uzorka

U

Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH, Tuchlauben 7a, 1010 Vienna,

E-mail: info@goldundco.at

Ovim poništavam ugovor koji sam zaključio za kupovinu sledeće robe

Količina Članak Oznaka

 

Primljeno na:

Ime potrošača:

Adresa potrošača:

Datum:

Potpis potrošača: