Ochrana údajov

Informácie o ochrane údajov

Váš záujem o našu spoločnosť nás veľmi teší. Ochrana údajov má pre vedenie spoločnosti Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH mimoriadne vysokú prioritu. Používanie internetových stránok spoločnosti Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH je možné bez uvedenia osobných údajov. Ak však chce subjekt údajov využívať špeciálne služby nášho podniku prostredníctvom našej webovej stránky, môže byť spracovanie osobných údajov nevyhnutné. Ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné a neexistuje právny základ pre takéto spracovanie, spravidla získame súhlas dotknutej osoby.

Spracovanie osobných údajov, ako je meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo dotknutej osoby, sa vždy vykonáva v súlade s predpismi o ochrane údajov platnými v danej krajine pre spoločnosť Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH. Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov by náš podnik chcel informovať verejnosť o type, rozsahu a účele osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, používame a spracúvame. Okrem toho sú dotknuté osoby prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov informované o svojich právach.

Spoločnosť Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH ako správca zaviedla množstvo technických a organizačných opatrení na zabezpečenie čo najúplnejšej ochrany osobných údajov spracúvaných prostredníctvom tejto webovej stránky. Napriek tomu môže byť prenos údajov prostredníctvom internetu vždy predmetom bezpečnostných zraniteľností, takže absolútnu ochranu nemožno zaručiť. Z tohto dôvodu má každá dotknutá osoba možnosť zaslať nám osobné údaje alternatívnymi prostriedkami, napríklad telefonicky.

 

1. definície

Vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH vychádza z pojmov používaných európskou smernicou a nariadením pri vydávaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov (DS-GVO). Naše vyhlásenie o ochrane údajov by malo byť ľahko čitateľné a zrozumiteľné pre verejnosť, ako aj pre našich zákazníkov a obchodných partnerov. Aby sme to zabezpečili, chceli by sme vopred vysvetliť používané pojmy.

V týchto zásadách ochrany osobných údajov používame okrem iných aj tieto pojmy:

 • (a) osobné údaje

  Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len "dotknutá osoba"). Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo na základe jedného či viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

 • (b) dotknutá osoba

  Dotknutá osoba je každá identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva prevádzkovateľ.

 • c) Spracovanie

  Spracovanie je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi, či už automatickými prostriedkami alebo nie, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, archivovanie, ukladanie, prispôsobovanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, používanie, zverejňovanie prenosom, šírenie alebo iné sprístupňovanie, zosúlaďovanie alebo kombinovanie, obmedzovanie, vymazávanie alebo ničenie.

 • (d) obmedzenie spracovania

  Obmedzenie spracovania je označenie uložených osobných údajov s cieľom obmedziť ich budúce spracovanie.

 • e) Profilovanie

  Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktorá spočíva v používaní takýchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie aspektov týkajúcich sa výkonu tejto fyzickej osoby v práci, jej ekonomickej situácie, zdravia, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, miesta alebo zmeny miesta.

 • f) Pseudonymizácia

  Pseudonymizácia je spracovanie osobných údajov takým spôsobom, že osobné údaje už nemožno priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií za predpokladu, že takéto dodatočné informácie sa uchovávajú oddelene a podliehajú technickým a organizačným opatreniam, aby sa zabezpečilo, že osobné údaje nebudú priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

 • (g) prevádzkovateľ alebo osoba zodpovedná za spracovanie

  Prevádzkovateľ alebo osoba zodpovedná za spracovanie je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov. Ak účely a prostriedky takéhoto spracúvania určuje právo Únie alebo členského štátu, prevádzkovateľ alebo osobitné kritériá na jeho určenie môžu byť stanovené v práve Únie alebo členského štátu.

 • (h) Spracovatelia

  Spracovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

 • i) Príjemca

  Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú, bez ohľadu na to, či ide o tretiu stranu alebo nie. Orgány verejnej moci, ktoré môžu získať osobné údaje v súvislosti s osobitnou vyšetrovacou úlohou podľa práva Únie alebo členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov.

 • j) Tretia stránka

  Tretia strana znamená fyzickú alebo právnickú osobu, orgán verejnej moci, agentúru alebo iný subjekt iný ako dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby oprávnené spracúvať osobné údaje na priamu zodpovednosť prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

 • k) Súhlas

  Súhlas znamená akýkoľvek slobodne daný konkrétny a informovaný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo iného jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

2. názov a adresu prevádzkovateľa

Zodpovednou stranou v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov, iných zákonov o ochrane údajov platných v členských štátoch Európskej únie a iných ustanovení o ochrane údajov je:

Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH

Tuchlauben 7a
1010 Viedeň
Rakúsko

Tel.: 01/23 50 222
E-mail: info@goldundco.at
Webová stránka: www.goldundco.at

3. cookies

Internetové stránky spoločnosti Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH používajú súbory cookie. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sa ukladajú do počítačového systému prostredníctvom internetového prehliadača.

Súbory cookie používajú mnohé webové stránky a servery. Mnohé súbory cookie obsahujú takzvané ID súboru cookie. ID súboru cookie je jedinečný identifikátor súboru cookie. Pozostáva z reťazca znakov, pomocou ktorého možno internetové stránky a servery priradiť ku konkrétnemu internetovému prehliadaču, v ktorom bol súbor cookie uložený. To umožňuje navštíveným internetovým stránkam a serverom rozlíšiť konkrétny prehliadač subjektu údajov od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné súbory cookie. Prostredníctvom jedinečného ID súboru cookie možno rozpoznať a identifikovať konkrétny internetový prehliadač.

Prostredníctvom súborov cookie môže spoločnosť Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH poskytovať používateľom tejto webovej stránky užívateľsky prívetivejšie služby, ktoré by bez nastavenia súborov cookie neboli možné.

Pomocou súboru cookie možno informácie a ponuky na našej webovej stránke optimalizovať v zmysle používateľa. Ako už bolo uvedené, súbory cookie nám umožňujú rozpoznať používateľov našej webovej stránky. Účelom tohto rozpoznávania je uľahčiť používateľom používanie našej webovej stránky. Napríklad používateľ webovej stránky, ktorá používa súbory cookie, nemusí pri každej návšteve webovej stránky znovu zadávať svoje prístupové údaje, pretože to urobí webová stránka a súbor cookie uložený v počítačovom systéme používateľa. Ďalším príkladom je súbor cookie nákupného košíka v internetovom obchode. Internetový obchod si prostredníctvom súboru cookie pamätá položky, ktoré zákazník vložil do virtuálneho nákupného košíka.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie našou webovou stránkou prostredníctvom vhodného nastavenia používaného internetového prehliadača, a tak trvalo namietať proti nastaveniu súborov cookie. Okrem toho už nastavené súbory cookie možno kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. Toto je možné vo všetkých bežných internetových prehliadačoch. Ak subjekt údajov deaktivuje nastavenie súborov cookie v používanom internetovom prehliadači, nemusia byť všetky funkcie našej webovej stránky plne použiteľné.

Nižšie nájdete zoznam používaných súborov cookie:

Základné

Základné súbory cookie umožňujú základné funkcie a sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky.

Správca značiek Google

NázovSprávca značiek Google
PoskytovateľSpoločnosť Google LLC
ÚčelSlužba poskytovaná spoločnosťou Google na ovládanie pokročilého spracovania skriptov a udalostí. Je aktívna len vtedy, keď je udelený súhlas na štatistické alebo marketingové súbory cookie.
Zásady ochrany osobných údajovhttps://policies.google.com/privacy?hl=de
Vypršanie platnosti súborov cookie2 roky

WooCommerce

NázovWooCommerce
PoskytovateľGold & Co Luxury Handels GmbH
ÚčelPomáha nášmu systému internetového obchodu "WooCommerce" zistiť, keď sa zmení obsah nákupného košíka/údajov. Obsahuje jedinečný kód pre každého zákazníka, aby systém WooCommerce vedel, kde má v databáze nájsť údaje o nákupnom košíku každého zákazníka. Umožňuje zákazníkom skryť oznámenia obchodu.
Zásady ochrany osobných údajovhttps://www.goldundco.at/datenschutz/
Hostiteľ(i)goldundco.at
Názov súboru cookiewoocommerce_cart_hash, woocommerce_items_in_cart, wp_woocommerce_session_, woocommerce_recently_viewed, store_notice[notice id], tk_ai
Vypršanie platnosti súborov cookieZasadnutie / 2 dni

WordPress

NázovWordPress
PoskytovateľGold & Co Luxury Handels GmbH
ÚčelPri prihlasovaní používa WordPress súbory cookie na ukladanie overovacích údajov, stavu prihlásenia a ďalších údajov špecifických pre používateľa.
Zásady ochrany osobných údajovhttps://www.goldundco.at/datenschutz/
Hostiteľ(i)goldundco.at
Názov súboru cookiewordpress_[hash],wordpress_logged_in_[hash],wp-settings-{time}-[UID],wordpress_sec_[hash], wordpress_test_cookie
Vypršanie platnosti súborov cookieZasadnutie / 2 dni

Marketing

Marketingové súbory cookie používajú tretie strany alebo vydavatelia na zobrazovanie personalizovanej reklamy. Robia to tak, že sledujú návštevníkov na rôznych webových stránkach.

Marketingové služby Google

NázovMarketingové služby Google
PoskytovateľSpoločnosť Google LLC
ÚčelMarketingové služby spoločnosti Google umožňujú cielenejšie zobrazovanie reklám na iných webových lokalitách, aby sa používateľom zobrazovali len reklamy, ktoré potenciálne zodpovedajú ich záujmom.
Zásady ochrany osobných údajovhttps://www.google.com/policies/technologies/ads%20
Hostiteľ(i)doubleclick.net, google.com
Názov súboru cookie1P_JAR,CONSENT,IDE,NID,DV
Vypršanie platnosti súborov cookie1 rok

Sendinblue

NázovSendinblue
PoskytovateľSendinblue GmbH
ÚčelSlúži na umožnenie opustenia nákupného košíka alebo pracovných postupov automatizácie po nákupe prostredníctvom služby Send In Blue.
Zásady ochrany osobných údajovhttps://de.sendinblue.com/legal/privacypolicy/
Hostiteľ(i)goldundco.at, sibautomation.com
Názov súboru cookieuuid, sib_cuid
Vypršanie platnosti súborov cookie6 mesiacov

Štatistika

Štatistické súbory cookie zhromažďujú informácie anonymne. Tieto informácie nám pomáhajú pochopiť, ako naši návštevníci používajú našu webovú stránku.

Služba Google Analytics

NázovSlužba Google Analytics
PoskytovateľSpoločnosť Google LLC
ÚčelSúbor cookie od spoločnosti Google na analýzu webových stránok. Generuje štatistické údaje o tom, ako návštevník používa webové stránky.
Zásady ochrany osobných údajovhttps://policies.google.com/privacy?hl=de
Názov súboru cookie_ga,_gat,_gid
Vypršanie platnosti súborov cookie2 roky

Reklamy Bing

NázovReklamy Bing
PoskytovateľMicrosoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin, Írsko 18, D18 P521
ÚčelSúbor cookie od spoločnosti Microsoft Advertising (Bing.com) používaný na sledovanie konverzií v službe Bing Ads.
Zásady ochrany osobných údajovhttps://about.ads.microsoft.com/de-de/policies/legal-privacy-and-security
Hostiteľ(i).bing.com
Názov súboru cookieMUID,_uetmsclkid,_uetsid,_uetvid
Vypršanie platnosti súborov cookie1 rok

Matomo

NázovMatomo
PoskytovateľGold&Co.
ÚčelSúbor cookie od spoločnosti Matomo na analýzu webových stránok. Generuje štatistické údaje o tom, ako návštevník používa webové stránky.
Zásady ochrany osobných údajovhttps://www.goldundco.at/datenschutz/
Hostiteľ(i)goldundco.at
Názov súboru cookie_pk_*.*
Vypršanie platnosti súborov cookie13 mesiacov

Externé médiá

Obsah z platforiem videa a sociálnych médií je predvolene blokovaný. Ak sú súbory cookie z externých médií akceptované, prístup k tomuto obsahu už nevyžaduje manuálny súhlas.

Mapy Google

NázovMapy Google
PoskytovateľGoogle
ÚčelSlúži na odomknutie obsahu Mapy Google.
Zásady ochrany osobných údajovhttps://policies.google.com/privacy
Hostiteľ(i).google.com
Názov súboru cookieNID
Vypršanie platnosti súborov cookie6 mesiacov

YouTube

NázovYouTube
PoskytovateľYouTube
ÚčelSlúži na odomknutie obsahu YouTube.
Zásady ochrany osobných údajovhttps://policies.google.com/privacy
Hostiteľ(i)google.com
Názov súboru cookieNID
Vypršanie platnosti súborov cookie6 mesiacov

 

4. zhromažďovanie všeobecných údajov a informácií

Webová stránka spoločnosti Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH zhromažďuje sériu všeobecných údajov a informácií vždy, keď subjekt údajov alebo automatizovaný systém vyvolá webovú stránku. Tieto všeobecné údaje a informácie sa ukladajú do protokolových súborov servera. Môžu sa zhromažďovať tieto údaje: (1) typy a verzie používaných prehliadačov, (2) operačný systém používaný pristupujúcim systémom, (3) webová stránka, z ktorej pristupujúci systém pristupuje na našu webovú stránku (tzv. referrer), (4) čiastkové webové stránky, na ktoré sa pristupuje prostredníctvom pristupujúceho systému na našej webovej stránke, (5) dátum a čas prístupu na webovú stránku, (6) adresu internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovateľa internetových služieb prístupového systému a (8) ďalšie podobné údaje a informácie, ktoré slúžia na odvrátenie nebezpečenstva v prípade útokov na naše systémy informačných technológií.

Pri použití týchto všeobecných údajov a informácií spoločnosť Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH nevyvodzuje žiadne závery o dotknutej osobe. Tieto informácie sú skôr potrebné (1) na správne poskytovanie obsahu našej webovej stránky, (2) na optimalizáciu obsahu našej webovej stránky a reklamy na ňu, (3) na zabezpečenie dlhodobej prevádzkyschopnosti našich informačno-technologických systémov a technológie našej webovej stránky a (4) na poskytnutie informácií orgánom činným v trestnom konaní potrebných na trestné stíhanie v prípade kybernetického útoku. Spoločnosť Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH preto na jednej strane analyzuje anonymne zhromaždené údaje a informácie, na druhej strane s cieľom zvýšiť ochranu a bezpečnosť údajov nášho podniku, aby sme v konečnom dôsledku mohli zabezpečiť optimálnu úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame. Anonymné údaje protokolových súborov servera sa ukladajú oddelene od akýchkoľvek osobných údajov poskytnutých subjektom údajov.

5. odber nášho informačného bulletinu

Nasledujúce informácie vysvetľujú obsah nášho informačného bulletinu, ako aj postupy registrácie, odosielania a štatistického vyhodnocovania a vaše práva na námietku. Prihlásením sa na odber nášho informačného bulletinu súhlasíte s jeho zasielaním a s opísanými postupmi.

Obsah bulletinu

Informačné bulletiny, e-maily a iné elektronické oznámenia s propagačnými informáciami (ďalej len "newsletter") zasielame len so súhlasom príjemcov alebo na základe zákonného povolenia. Pokiaľ je obsah newslettera konkrétne popísaný v priebehu registrácie, je rozhodujúci súhlas používateľov. Okrem toho náš newsletter obsahuje informácie o zlate, striebre, minciach, barreme, poznatkoch o zlate, vývoji cien a iných témach z oblasti drahých kovov, ako aj o spoločnosti Gold&Co (môže ísť najmä o odkazy na články na blogu, ponuky alebo iné služby).

Používanie poskytovateľov služieb odosielania "MailChimp" & "Send-In-Blue

Náš newsletter bol predtým zasielaný pomocou "MailChimp", platformy na zasielanie newsletterov amerického poskytovateľa Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Na zasielanie našich e-mailov a bulletinov Communitly však teraz používame poskytovateľa Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlín (Nemecko). Spoločnosť Sendinblue ponúka technické riešenie na navrhovanie e-mailov pre našich odberateľov a ich odosielanie našim kontaktom. Vaše údaje budú postúpené spoločnosti Sendinblue GmbH výlučne na účely zasielania newslettera a našich komunitných e-mailov.

Ako softvér na zasielanie noviniek sa používa Sendinblue. Vaše údaje budú odoslané spoločnosti Sendinblue GmbH. Spoločnosť Sendinblue má zakázané predávať vaše údaje a používať ich na iné účely ako na zasielanie informačných bulletinov. Spoločnosť Sendinblue je nemecký certifikovaný poskytovateľ, ktorý bol vybraný v súlade s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane údajov a spolkového zákona o ochrane údajov.

Viac informácií nájdete tu: https: //de.sendinblue.com/informationen-newsletter-empfaenger

Svoj súhlas s uchovávaním údajov, e-mailovej adresy a ich používaním na zasielanie informačného bulletinu môžete kedykoľvek odvolať, napríklad prostredníctvom odkazu "Odhlásiť sa z odberu" v informačnom bulletine: vaše údaje budú v oboch systémoch deaktivované.

S oboma poskytovateľmi sme uzavreli dohodu o spracovaní údajov. Zásady ochrany osobných údajov platné pre Sendinblue nájdete na adrese https://de.sendinblue.com/legal/privacypolicy. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti MailChimp si môžete pozrieť tu.

Dvojité prihlásenie a prihlasovanie

Registrácia pre naše zásielky prebieha v takzvanom procese dvojitého prihlásenia. To znamená, že po registrácii dostanete e-mail s výzvou na potvrdenie registrácie. Toto potvrdenie je potrebné, aby sa nikto nemohol zaregistrovať pomocou e-mailových adries iných ľudí.

Registrácie pre newsletter sa zaznamenávajú, aby bolo možné preukázať proces registrácie v súlade so zákonnými požiadavkami. To zahŕňa uloženie času registrácie a potvrdenia, ako aj IP adresy. Zaznamenávajú sa aj zmeny uložených údajov.

Prihlasovacie údaje

Ak sa chcete zaregistrovať na odber noviniek, stačí zadať svoju e-mailovú adresu. Voliteľne vás požiadame o zadanie vášho mena a priezviska. Tieto informácie sa používajú len na personalizáciu informačného bulletinu. Okrem toho vás voliteľne žiadame aj o zadanie vašej webovej stránky. Tieto informácie používame len na prispôsobenie obsahu bulletinu záujmom našich čitateľov.

Štatistický prieskum a analýzy

Bulletiny obsahujú takzvaný "web beacon", t. j. súbor veľkosti pixelu, ktorý sa načíta zo servera poskytovateľa pri otvorení bulletinu. Pri tomto načítaní sa môžu zhromažďovať technické informácie, ako sú informácie o prehliadači a vašom systéme, ako aj vaša IP adresa a čas načítania. Tieto informácie sa používajú na technické zlepšenie služieb na základe technických údajov alebo cieľových skupín a ich správania pri čítaní na základe miest načítania (ktoré možno určiť pomocou IP adresy) alebo času prístupu.

Štatistické prieskumy zahŕňajú aj zisťovanie, či sú informačné bulletiny otvorené, kedy sú otvorené a na ktoré odkazy sa kliká. Z technických dôvodov možno tieto informácie priradiť k jednotlivým príjemcom informačných bulletinov. Naším zámerom ani zámerom poskytovateľov však nie je sledovať jednotlivých používateľov. Vyhodnotenia nám slúžia oveľa viac na rozpoznanie čitateľských návykov našich používateľov a na prispôsobenie nášho obsahu im alebo na zasielanie iného obsahu podľa záujmov našich používateľov.

Na sledovanie správania registrovaných účastníkov na našich webových stránkach a na umožnenie opustenia nákupného košíka alebo automatizácie pracovných postupov po nákupe prostredníctvom služby Send In Blue používame aj sledovací kód. Toto sledovanie môžete kedykoľvek odmietnuť a upraviť si tu nastavenia ochrany osobných údajov:

Úprava nastavenia súkromia

Ukončenie / zrušenie

Príjem nášho informačného bulletinu alebo zásielok môžete kedykoľvek zrušiť, t. j. odvolať svoj súhlas. Zároveň zanikne váš súhlas so zasielaním newslettera prostredníctvom MailChimpu, Send-In-Blue a štatistických analýz.

Odkaz na zrušenie zasielania noviniek nájdete na konci každej novinky.

Právny základ Nariadenie o ochrane údajov

V súlade s požiadavkami nariadenia o ochrane osobných údajov (DSGVO) platnými od 25. mája 2018 vás informujeme, že súhlas so zasielaním e-mailových adries je založený na článku 6 ods. 1 písm. a, 7 DSGVO, ako aj na § 7 ods. 2 č. 3 a ods. 3 UWG. Využívanie poskytovateľa služieb odosielania, vykonávanie štatistických prieskumov a analýz, ako aj zaznamenávanie procesu registrácie sa zakladá na našich oprávnených záujmoch v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Náš záujem smeruje k používaniu používateľsky prívetivého a bezpečného systému zasielania noviniek, ktorý slúži našim obchodným záujmom a spĺňa očakávania používateľov.

Radi by sme vás tiež upozornili, že môžete kedykoľvek namietať proti budúcemu spracovaniu vašich osobných údajov v súlade so zákonnými požiadavkami podľa článku 21 DSGVO. Námietku možno vzniesť najmä proti spracúvaniu na účely priamej reklamy.

6. ako nás kontaktovať prostredníctvom webovej stránky

Webová stránka spoločnosti Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH obsahuje zákonné ustanovenia, ktoré umožňujú rýchly elektronický kontakt s naším podnikom, ako aj priamu komunikáciu s nami, ktorá zahŕňa aj všeobecnú adresu tzv. elektronickej pošty (e-mailovú adresu). Ak dotknutá osoba kontaktuje prevádzkovateľa e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára, osobné údaje, ktoré dotknutá osoba odovzdala, sa automaticky uložia. Takéto osobné údaje, ktoré subjekt údajov dobrovoľne zašle prevádzkovateľovi, sa uložia na účely spracovania alebo kontaktovania subjektu údajov. Tieto osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám.

7. bežné vymazávanie a blokovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu uchovávania alebo ak to ustanovuje európska smernica a nariadenie alebo iný zákonodarca v zákonoch alebo iných právnych predpisoch, ktorým prevádzkovateľ podlieha.

Ak sa účel uchovávania už neuplatňuje alebo ak uplynie doba uchovávania stanovená európskou smernicou a nariadením alebo iným príslušným zákonodarcom, osobné údaje sa bežne zablokujú alebo vymažú v súlade so zákonnými ustanoveniami.

8. práva dotknutej osoby

 • a) Právo na potvrdenie

  Každá dotknutá osoba má podľa európskej smernice a nariadenia právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak si dotknutá osoba želá uplatniť toto právo, môže sa kedykoľvek obrátiť na nášho úradníka pre ochranu údajov alebo iného zamestnanca prevádzkovateľa.

 • b) Právo na informácie

  Každá osoba, ktorej sa spracúvanie osobných údajov týka, má právo, ktoré jej priznáva európska smernica a nariadenie, kedykoľvek a bezplatne získať od prevádzkovateľa informácie o osobných údajoch, ktoré sa o nej uchovávajú, a kópiu týchto informácií. Okrem toho európska smernica a nariadenie priznali dotknutej osobe prístup k týmto informáciám:

  • účely spracovania
  • kategórie spracúvaných osobných údajov
  • príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä v prípade príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizácií
  • ak je to možné, plánované trvanie uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na určenie tohto trvania
  • existencii práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, alebo na obmedzenie spracovania zo strany prevádzkovateľa, alebo práva namietať proti takémuto spracovaniu
  • existencia práva na odvolanie sa k dozornému orgánu
  • ak sa osobné údaje nezískavajú od dotknutej osoby: Všetky dostupné informácie o pôvode údajov
  • existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania podľa článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitej logike a rozsahu a zamýšľaných účinkoch takéhoto spracúvania na dotknutú osobu

  Okrem toho má dotknutá osoba právo byť informovaná o tom, či boli osobné údaje prenesené do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V takom prípade má dotknutá osoba právo získať informácie o primeraných zárukách v súvislosti s prenosom.

  Ak si dotknutá osoba želá uplatniť toto právo na prístup, môže sa kedykoľvek obrátiť na nášho úradníka pre ochranu údajov alebo iného zamestnanca prevádzkovateľa.

 • c) Právo na opravu

  Každá osoba, ktorej sa spracúvanie osobných údajov týka, má právo priznané európskou smernicou a nariadením na bezodkladnú opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Okrem toho má dotknutá osoba právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom dodatočného vyhlásenia, pričom sa zohľadnia účely spracovania.

  Ak si dotknutá osoba želá uplatniť toto právo na opravu, môže sa kedykoľvek obrátiť na nášho úradníka pre ochranu údajov alebo iného zamestnanca prevádzkovateľa.

 • d) Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

  Každá osoba, ktorej sa spracúvanie osobných údajov týka, má právo, ktoré jej priznáva európska smernica a nariadenie, požadovať od prevádzkovateľa bezodkladný výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sa uplatňuje jeden z nasledujúcich dôvodov a ak spracúvanie nie je nevyhnutné:

  • Osobné údaje boli zhromaždené alebo inak spracované na účely, na ktoré už nie sú potrebné.
  • Dotknutá osoba odvolá súhlas, na ktorom bolo založené spracúvanie podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, a neexistuje žiadny iný právny základ pre spracúvanie.
  • Dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR.
  • Osobné údaje boli spracované nezákonne.
  • Vymazanie osobných údajov je potrebné na splnenie právnej povinnosti podľa práva Únie alebo členského štátu, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahuje.
  • Osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponúkanými službami informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 DS-GVO.

  Ak sa uplatní niektorý z vyššie uvedených dôvodov a dotknutá osoba chce požiadať o vymazanie osobných údajov uložených spoločnosťou Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH, môže sa kedykoľvek obrátiť na nášho úradníka pre ochranu údajov alebo iného zamestnanca prevádzkovateľa. Úradník pre ochranu údajov spoločnosti Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH alebo iný zamestnanec zabezpečí, aby sa žiadosti o vymazanie údajov bezodkladne vyhovelo.

  Ak osobné údaje zverejnila spoločnosť Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH a naša spoločnosť ako zodpovedná strana je povinná vymazať osobné údaje podľa článku 17 ods. 1 DS-GVO, spoločnosť Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH vykoná primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby nahradila iným prevádzkovateľom spracúvanie zverejnených osobných údajov, pričom zohľadní dostupnú technológiu a náklady na vykonanie, aby informovala dotknutú osobu, že požiadala týchto iných prevádzkovateľov o vymazanie všetkých odkazov na osobné údaje alebo kópií či replikácií osobných údajov, pokiaľ spracúvanie nie je nevyhnutné. Úradník pre ochranu údajov spoločnosti Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH alebo iný zamestnanec zabezpečí potrebné v jednotlivých prípadoch.

 • e) Právo na obmedzenie spracovania

  Každá osoba, ktorej sa spracúvanie osobných údajov týka, má právo, ktoré jej priznáva európska smernica a nariadenie, získať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

  • Presnosť osobných údajov dotknutá osoba namieta počas obdobia, ktoré prevádzkovateľovi umožňuje overiť presnosť osobných údajov.
  • Spracúvanie je nezákonné, dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho žiada o obmedzenie používania osobných údajov.
  • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale dotknutá osoba ich potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
  • Dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a zatiaľ nie je jasné, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

  Ak je splnená jedna z vyššie uvedených podmienok a dotknutá osoba chce požiadať o obmedzenie osobných údajov uložených spoločnosťou Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH, môže sa kedykoľvek obrátiť na nášho úradníka pre ochranu údajov alebo iného zamestnanca prevádzkovateľa. Úradník pre ochranu údajov spoločnosti Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH alebo iný zamestnanec zariadi obmedzenie spracovania.

 • f) Právo na prenosnosť údajov

  Každá osoba, ktorej sa spracúvanie osobných údajov týka, má právo, ktoré jej priznáva európska smernica a nariadenie, získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré dotknutá osoba poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Dotknutá osoba má tiež právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, bránil, ak je spracúvanie založené na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR alebo článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia GDPR alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, okrem prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

  Okrem toho má dotknutá osoba pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa článku 20 ods. 1 GDPR právo dosiahnuť, aby sa osobné údaje preniesli priamo od jedného prevádzkovateľa k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné a pokiaľ to nemá nepriaznivý vplyv na práva a slobody iných osôb.

  S cieľom uplatniť právo na prenosnosť údajov sa dotknutá osoba môže kedykoľvek obrátiť na úradníka pre ochranu údajov vymenovaného spoločnosťou Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH alebo na iného zamestnanca.

 • g) Právo vzniesť námietku

  Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má právo priznané európskou smernicou a nariadením kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR. To platí aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach.

  Spoločnosť Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH nebude ďalej spracúvať osobné údaje v prípade námietky, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

  Ak spoločnosť Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH spracúva osobné údaje na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely takéhoto marketingu. To sa vzťahuje aj na profilovanie, pokiaľ súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba vznesie voči spoločnosti Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, spoločnosť Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH už nebude osobné údaje na tieto účely spracúvať.

  Okrem toho má dotknutá osoba z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré vykonáva spoločnosť Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia o ochrane údajov, pokiaľ takéto spracúvanie nie je nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme.

  S cieľom uplatniť právo namietať môže dotknutá osoba priamo kontaktovať úradníka pre ochranu údajov spoločnosti Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH alebo iného zamestnanca. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo namietať aj prostredníctvom automatizovaných postupov s použitím technických špecifikácií v súvislosti s využívaním služieb informačnej spoločnosti, a to bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES.

 • h) Automatizované rozhodovanie v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania

  Každá osoba, ktorej sa spracúvanie osobných údajov týka, má právo priznané európskou smernicou a nariadením, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré má na ňu právne účinky alebo sa jej podobne významne dotýka, za predpokladu, že toto rozhodnutie (1) nie je potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, alebo (2) je povolené právom Únie alebo členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, a že toto právo stanovuje primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo (3) je prijaté s výslovným súhlasom dotknutej osoby.

  Ak je rozhodnutie (1) potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, alebo (2) sa vykonáva s výslovným súhlasom dotknutej osoby, spoločnosť Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, ktoré zahŕňajú aspoň právo na zásah dotknutej osoby v mene prevádzkovateľa, vyjadrenie jej názoru a napadnutie rozhodnutia.

  Ak si dotknutá osoba želá uplatniť práva týkajúce sa automatizovaného rozhodovania, môže sa kedykoľvek obrátiť na nášho úradníka pre ochranu údajov alebo iného zamestnanca prevádzkovateľa.

 • i) Právo odvolať súhlas podľa zákona o ochrane údajov

  Každá osoba, ktorej sa spracúvanie osobných údajov týka, má podľa európskej smernice a nariadenia právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov.

  Ak si dotknutá osoba želá uplatniť právo na odvolanie súhlasu, môže sa kedykoľvek obrátiť na nášho úradníka pre ochranu údajov alebo iného zamestnanca prevádzkovateľa.

9. ochrana údajov v žiadostiach a v konaní o žiadosti

Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva osobné údaje žiadateľov na účely riadenia postupu podávania žiadostí. Spracovanie sa môže vykonávať aj elektronicky. Ide najmä o prípad, keď žiadateľ predloží príslušné dokumenty žiadosti prevádzkovateľovi elektronickými prostriedkami, napríklad e-mailom alebo prostredníctvom webového formulára dostupného na webovej stránke. Ak prevádzkovateľ uzavrie so žiadateľom pracovnú zmluvu, zaslané údaje sa uchovávajú na účely spracovania pracovnoprávneho vzťahu v súlade so zákonnými ustanoveniami. Ak prevádzkovateľ neuzatvorí so žiadateľom pracovnú zmluvu, dokumenty žiadosti sa automaticky vymažú dva mesiace po oznámení rozhodnutia o zamietnutí žiadosti za predpokladu, že s takýmto vymazaním nie sú v rozpore žiadne iné oprávnené záujmy prevádzkovateľa. Iným oprávneným záujmom v tomto zmysle je napríklad povinnosť poskytnúť dôkazy v konaní podľa všeobecného zákona o rovnakom zaobchádzaní (AGG).

10. ustanovenia o ochrane údajov pri používaní a uplatňovaní Facebooku / Meta

Na našich webových stránkach používame Meta Pixel alebo Meta / Facebook cAPI, kód JavaScriptu, ktorý spája správanie používateľov na našich webových stránkach s profilmi používateľov v službách Meta (Facebook, Instagram). V rámci tohto technického procesu získava Meta informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej lokality príslušný používateľ navštívil a prípadne aké akcie na nej vykonal. Pixel zhromažďuje údaje, ktoré nám pomáhajú sledovať konverzie, optimalizovať reklamy a definovať cieľové skupiny.

Prevádzkovateľom je spoločnosť Meta, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Ak dotknutá osoba žije mimo USA alebo Kanady, prevádzkovateľom údajov je spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko.

Spracovanie údajov sa vykonáva na základe právnych ustanovení § 96 ods. 3 TKG, ako aj článku 6 ods. 1 písm. a) (súhlas) DSGVO. Žiadne údaje sa neodovzdajú spoločnosti Meta skôr, ako používateľ výslovne vyjadrí súhlas s používaním Meta Pixel / cAPI na tejto webovej lokalite.

Európsky súdny dvor klasifikuje USA ako krajinu s nedostatočnou ochranou údajov podľa noriem EÚ. Keďže Meta v USA spadá pod 50U.S.Code §1881a, prenos IP adresy a ďalších údajov do USA sa musí považovať za prenos do nebezpečnej tretej krajiny, a preto sa uskutočňuje len po výslovnom súhlase používateľa.

Ak je dotknutá osoba zároveň prihlásená do služby Meta, služba Meta rozpozná, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej lokality dotknutá osoba navštívila zakaždým, keď dotknutá osoba vyvolala našu webovú lokalitu, a to počas celej doby pobytu na našej webovej lokalite. Tieto informácie zhromažďuje Meta pixel a Meta ich priraďuje k príslušnému účtu subjektu údajov na Facebooku alebo Instagrame.

Spoločnosť Meta vždy dostane prostredníctvom pixelu alebo cAPI informáciu o tom, že dotknutá osoba navštívila našu webovú lokalitu, ak je prihlásená na Facebooku alebo Instagrame v rovnakom čase, ako vyvolala našu webovú lokalitu. Ak si dotknutá osoba neželá, aby sa tieto informácie prenášali na Facebook, môže prenosu zabrániť tak, že sa pred vstupom na našu webovú lokalitu odhlási zo svojho účtu na Facebooku alebo Instagrame.

Zásady ochrany údajov zverejnené spoločnosťou Meta, ktoré sú k dispozícii na adrese https://de-de.facebook.com/about/privacy/, poskytujú informácie o zhromažďovaní, spracúvaní a používaní osobných údajov spoločnosťou Facebook. Vysvetľuje tiež, aké možnosti nastavenia ponúka spoločnosť Facebook na ochranu súkromia dotknutej osoby. Okrem toho sú k dispozícii rôzne aplikácie, ktoré umožňujú potlačiť prenos údajov na Facebook, napríklad Facebook Blocker od poskytovateľa Webgraph, ktorý možno získať na adrese http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Takéto aplikácie môže subjekt údajov použiť na zabránenie prenosu údajov na Facebook. Takéto aplikácie môže subjekt údajov použiť na potlačenie prenosu údajov na Facebook.

Zhromažďovaniu údajov spoločnosťou Meta môžete zabrániť aj kliknutím na nasledujúce tlačidlo a úpravou nastavení ochrany údajov a súkromia:

Úprava nastavenia súkromia

11. ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa používania a uplatňovania služby Google AdSense

Správca má na tejto webovej stránke integrovanú službu Google AdSense. Google AdSense je online služba, ktorá umožňuje umiestňovanie reklám na stránkach tretích strán. Služba Google AdSense je založená na algoritme, ktorý vyberá reklamy zobrazované na stránkach tretích strán podľa obsahu príslušnej stránky tretej strany. Služba Google AdSense umožňuje zacielenie na používateľa internetu podľa jeho záujmov, ktoré sa realizuje vytváraním individuálnych profilov používateľov.

Prevádzkovateľom komponentu Google AdSense je spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google").

Účelom komponentu Google AdSense je integrácia reklám na našich webových stránkach. Služba Google-AdSense nastavuje súbor cookie v systéme informačných technológií subjektu údajov. Čo sú súbory cookie, už bolo vysvetlené vyššie. Nastavením súboru cookie je spoločnosti Google umožnené analyzovať používanie našej webovej stránky. Pri každom vyvolaní jednej z jednotlivých stránok tejto webovej lokality prevádzkovanej správcom údajov, na ktorej je integrovaná zložka Google AdSense, internetový prehliadač v systéme informačných technológií subjektu údajov automaticky spôsobí, že príslušná zložka Google AdSense prenesie údaje spoločnosti Alphabet Inc. na účely online reklamy a fakturácie provízií. V priebehu tohto technického postupu spoločnosť Alphabet Inc. získava poznatky o osobných údajoch, ako je IP adresa subjektu údajov, ktoré spoločnosť Alphabet Inc. využíva okrem iného na sledovanie pôvodu návštevníkov a kliknutí a následne na umožnenie vyúčtovania provízií.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie našou webovou stránkou, ako už bolo opísané vyššie, prostredníctvom príslušného nastavenia používaného internetového prehliadača, a tak trvalo namietať proti nastaveniu súborov cookie. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Google nastaviť súbor cookie v systéme informačných technológií subjektu údajov. Okrem toho je možné prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov kedykoľvek vymazať súbor cookie, ktorý už spoločnosť Alphabet Inc. nastavila.

Služba Google AdSense používa aj takzvané sledovacie pixely. Sledovací pixel je miniatúrna grafika, ktorá je vložená do webových stránok, aby umožnila zaznamenávanie a analýzu súborov denníka, na základe ktorej sa môže vykonávať štatistické vyhodnotenie. Pomocou vloženého sledovacieho pixelu môže spoločnosť Google rozpoznať, či a kedy bola webová stránka otvorená subjektom údajov a na ktoré odkazy subjekt údajov klikol. Sledovacie pixely sa okrem iného používajú na vyhodnotenie toku návštevníkov webovej lokality.

Prostredníctvom služby Google AdSense sa osobné údaje a informácie, ktoré zahŕňajú aj IP adresu a sú potrebné na zhromažďovanie a účtovanie zobrazených reklám, prenášajú spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje sa ukladajú a spracúvajú v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje získané prostredníctvom technického procesu poskytnúť tretím stranám. Podrobnejšie vysvetlenie služby Google-AdSense nájdete pod týmto odkazom https://www.google.de/intl/de/adsense/start/ .

Súbory cookie remarketingu služby Google Adsense sú nastavené marketingovými službami spoločnosti Google, nastavenia ochrany osobných údajov môžete upraviť prostredníctvom nasledujúceho odkazu :

Úprava nastavenia súkromia

12. ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa používania a uplatňovania služby Google Analytics (s funkciou pnonymizácie)

Táto webová stránka používa službu Google Analytics (vo forme Universal Analytics alebo Google Analyitcs 4), ktorá je webovou analytickou službou poskytovanou spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google"). S poskytovateľom sme uzavreli príslušnú zmluvu o poverení spracovaním údajov.

Spracovanie údajov sa vykonáva na základe právnych ustanovení § 96 ods. 3 TKG, ako aj článku 6 ods. 1 písm. a) (súhlas) DSGVO. Žiadne údaje sa neodovzdávajú spoločnosti Google skôr, ako používateľ výslovne vyjadrí súhlas s používaním služby Google Analytics na tejto webovej stránke.
Aktiváciou pseudonymizácie IP v službe Google Analytics bude vaša IP adresa spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore vopred skrátená. Iba vo výnimočných prípadoch bude celá IP adresa odoslaná na server spoločnosti Google v USA a tam skrátená.

Európsky súdny dvor klasifikuje USA ako krajinu s nedostatočnou ochranou údajov podľa noriem EÚ. Keďže na spoločnosť Google sa v USA vzťahuje §1881a zákona 50U.S.Code, prenos IP adresy a ďalších údajov do USA sa musí považovať za prenos do nebezpečnej tretej krajiny, a preto sa uskutočňuje len po výslovnom súhlase používateľa.

Služba Google Analytics používa "cookies", čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako používatelia používajú túto stránku. Informácie o používaní tejto webovej lokality, ktoré sa generujú prostredníctvom súborov cookie, sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Môžete tomu zabrániť nastavením prehliadača tak, aby sa súbory cookie neukladali. Viac informácií o tom nájdete na stránke https://policies.google.com/technologies/types?hl=de.

V mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality bude spoločnosť Google používať tieto informácie na účely vyhodnocovania vášho používania webovej lokality, zostavovania správ o činnosti webovej lokality a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej lokality a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej lokality. Pseudonymizovaná IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi spoločnosti Google.

Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači, avšak upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť aj stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom odkaze http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Alternatívou k doplnku prehliadača, najmä v prípade prehliadačov na mobilných zariadeniach, je aj možnosť zabrániť zhromažďovaniu údajov v službe Google Analytics kliknutím na nasledujúce tlačidlo a úpravou nastavení ochrany údajov a súkromia:

Úprava nastavenia súkromia

13. zásady ochrany osobných údajov týkajúce sa používania a uplatňovania reklám Google

Správca integroval na túto webovú lokalitu reklamy Google. Google Ads je internetová reklamná služba, ktorá umožňuje inzerentom zobrazovať reklamy vo výsledkoch vyhľadávača Google aj v reklamnej sieti Google. Google Ads umožňuje inzerentovi vopred určiť určité kľúčové slová, pomocou ktorých sa reklama zobrazí vo výsledkoch vyhľadávača Google výlučne vtedy, keď používateľ vyhľadá pomocou vyhľadávača výsledok vyhľadávania relevantný pre kľúčové slovo. V reklamnej sieti Google sa reklamy rozmiestňujú na tematicky relevantných webových stránkach pomocou automatického algoritmu a s prihliadnutím na vopred zadané kľúčové slová.

Prevádzkovateľom služieb Google Ads je spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google").

Účelom služby Google Ads je propagovať našu webovú lokalitu zobrazovaním záujmovo relevantnej reklamy na webových lokalitách spoločností tretích strán a vo výsledkoch vyhľadávania vo vyhľadávači Google a zobrazovať reklamu tretích strán na našej webovej lokalite.

Ak subjekt údajov vstúpi na našu webovú lokalitu prostredníctvom reklamy Google, spoločnosť Google uloží do systému informačných technológií subjektu údajov takzvaný konverzný súbor cookie. Čo sú to súbory cookie, už bolo vysvetlené vyššie. Konverzný súbor cookie stráca svoju platnosť po tridsiatich dňoch a nepoužíva sa na identifikáciu subjektu údajov. Konverzný súbor cookie sa používa na sledovanie toho, či boli na našej webovej lokalite vyvolané určité podstránky, napríklad nákupný košík systému online obchodu, za predpokladu, že platnosť súboru cookie ešte neuplynula. Súbor cookie konverzie umožňuje nám aj spoločnosti Google sledovať, či subjekt údajov, ktorý navštívil našu webovú lokalitu prostredníctvom reklamy, uskutočnil predaj, t. j. dokončil alebo zrušil nákup.

Údaje a informácie zozbierané pomocou konverzného súboru cookie používa spoločnosť Google na vytváranie štatistík návštevnosti našej webovej stránky. Tieto štatistiky návštev zasa používame my na určenie celkového počtu používateľov, ktorí boli na nás odkázaní prostredníctvom reklám, t. j. na určenie úspešnosti alebo neúspešnosti príslušných reklám a na optimalizáciu našich reklám do budúcnosti. Naša spoločnosť ani iní inzerenti reklám Google nedostávajú od spoločnosti Google informácie, pomocou ktorých by bolo možné identifikovať dotknutú osobu.

Prostredníctvom konverzného súboru cookie sa ukladajú osobné informácie, napríklad webové stránky, ktoré dotknutá osoba navštívila. Zakaždým, keď subjekt údajov navštívi našu webovú lokalitu, osobné údaje vrátane IP adresy internetového pripojenia, ktoré subjekt údajov používa, sa prenesú spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje získané prostredníctvom technického postupu poskytnúť tretím stranám.

Európsky súdny dvor klasifikuje USA ako krajinu s nedostatočnou ochranou údajov podľa noriem EÚ. Keďže na spoločnosť Google sa v USA vzťahuje §1881a zákona 50U.S.Code, prenos IP adresy a ďalších údajov do USA sa musí považovať za prenos do nebezpečnej tretej krajiny, a preto sa uskutočňuje len po výslovnom súhlase používateľa.

Tu môžete kedykoľvek upraviť svoje nastavenia ochrany osobných údajov. Konverzné súbory cookie Google Ads sú nastavené službou Google Analytics & Google Marketing Services :

Úprava nastavenia súkromia

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie našou webovou stránkou, ako už bolo opísané vyššie, prostredníctvom vhodného nastavenia používaného internetového prehliadača, a tak trvalo namietať proti nastaveniu súborov cookie. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Google nastaviť konverzný súbor cookie v systéme informačných technológií subjektu údajov. Okrem toho je možné prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov kedykoľvek vymazať súbor cookie, ktorý už bol nastavený službou Google Ads.

Okrem toho má dotknutá osoba možnosť namietať proti záujmovo orientovanej reklame spoločnosti Google. Na tento účel musí dotknutá osoba z ktoréhokoľvek internetového prehliadača, ktorý používa, vyvolať odkaz www.google.de/settings/ads a vykonať v ňom požadované nastavenia.

Ďalšie informácie a platné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

14. ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa používania a uplatňovania služby Twitter

Správca má na tejto webovej lokalite integrované komponenty Twitter. Twitter je viacjazyčná verejne prístupná mikroblogovacia služba, na ktorej môžu používatelia uverejňovať a šíriť tzv. tweety, t. j. krátke správy obmedzené na 140 znakov. K týmto krátkym správam má prístup ktokoľvek vrátane ľudí, ktorí nie sú registrovaní na Twitteri. Tweety sa však zobrazujú aj takzvaným sledovateľom príslušného používateľa. Sledovatelia sú iní používatelia Twitteru, ktorí sledujú tweety používateľa. Twitter okrem toho umožňuje osloviť široké publikum prostredníctvom hashtagov, odkazov alebo retweetov.

Prevádzkovateľom spoločnosti Twitter je spoločnosť Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Pri každom vyvolaní jednej z jednotlivých stránok tejto webovej lokality prevádzkovanej prevádzkovateľom, na ktorej je integrovaný komponent Twitter (tlačidlo Twitter), internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby automaticky stiahne reprezentáciu príslušného komponentu Twitter zo služby Twitter. Ďalšie informácie o tlačidlách Twitter nájdete na adrese https://about.twitter.com/de/resources/buttons. V rámci tohto technického postupu Twitter získava informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej lokality subjekt údajov navštívil. Účelom integrácie komponentu Twitter je umožniť našim používateľom šíriť obsah tejto webovej stránky, zviditeľniť túto webovú stránku v digitálnom svete a zvýšiť počet našich návštevníkov.

Ak je dotknutá osoba zároveň prihlásená na Twitteri, Twitter rozpozná, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej lokality dotknutá osoba navštívi zakaždým, keď dotknutá osoba vyvolá našu webovú lokalitu, a to počas celej doby pobytu na našej webovej lokalite. Tieto informácie zhromažďuje súčasť Twitteru a priraďuje ich k príslušnému účtu subjektu údajov na Twitteri. Ak subjekt údajov aktivuje jedno z tlačidiel Twitter integrovaných na našej webovej lokalite, takto prenesené údaje a informácie sa priradia k osobnému užívateľskému účtu Twitter subjektu údajov a uložia sa a spracujú spoločnosťou Twitter.

Spoločnosť Twitter vždy dostane prostredníctvom komponentu Twitter informáciu, že dotknutá osoba navštívila našu webovú lokalitu, ak je prihlásená na Twitter v rovnakom čase, ako vyvoláva našu webovú lokalitu; to sa deje bez ohľadu na to, či dotknutá osoba klikne na komponent Twitter alebo nie. Ak si dotknutá osoba neželá, aby sa tieto informácie prenášali na Twitter, môže prenosu zabrániť tak, že sa pred vstupom na našu webovú lokalitu odhlási zo svojho účtu na Twitteri.

Platné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Twitter sú k dispozícii na adrese https://twitter.com/privacy?lang=de.

15. ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa používania a uplatňovania služby YouTube

Ovládač má na tejto webovej lokalite integrované komponenty YouTube. YouTube je internetový videoportál, ktorý umožňuje vydavateľom videí bezplatne zverejňovať videoklipy a ostatným používateľom ich prezerať, hodnotiť a komentovať, takisto bezplatne. YouTube umožňuje zverejňovať všetky typy videoklipov, preto sú prostredníctvom internetového portálu prístupné kompletné filmové a televízne programy, ale aj hudobné videoklipy, upútavky alebo videoklipy vytvorené samotnými používateľmi.

Prevádzkovateľom spoločnosti YouTube je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dcérskou spoločnosťou Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Pri každom vyvolaní jednej z jednotlivých stránok tejto webovej lokality prevádzkovanej správcom údajov, na ktorej je integrovaná zložka YouTube (video YouTube), internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby automaticky stiahne príslušnú zložku YouTube z YouTube. Ďalšie informácie o službe YouTube nájdete na adrese https://www.youtube.com/yt/about/de/. V rámci tohto technického postupu získavajú YouTube a Google informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky navštívila dotknutá osoba.

Ak je dotknutá osoba zároveň prihlásená do služby YouTube, služba YouTube rozpozná, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej lokality dotknutá osoba navštívi, keď sa vyvolá podstránka obsahujúca video YouTube. Tieto informácie zhromažďujú YouTube a Google a priraďujú ich k príslušnému účtu YouTube subjektu údajov.

YouTube a Google vždy dostanú prostredníctvom komponentu YouTube informáciu o tom, že dotknutá osoba navštívila našu webovú lokalitu, ak je prihlásená do YouTube súčasne s vyvolaním našej webovej lokality; to sa deje bez ohľadu na to, či dotknutá osoba klikne na video YouTube alebo nie. Ak si dotknutá osoba neželá, aby sa tieto informácie prenášali na YouTube a Google, môže prenosu zabrániť tak, že sa pred vstupom na našu webovú lokalitu odhlási zo svojho účtu na YouTube.

Zásady ochrany osobných údajov zverejnené spoločnosťou YouTube, ktoré sú k dispozícii na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, poskytujú informácie o zhromažďovaní, spracovaní a používaní osobných údajov spoločnosťami YouTube a Google.

16. právny základ spracovania

Článok 6 I písm. a DS-GVO slúži našej spoločnosti ako právny základ pre spracovateľské operácie, pri ktorých získavame súhlas na konkrétny účel spracovania. Ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, ako je to napríklad v prípade spracovateľských operácií, ktoré sú nevyhnutné na dodanie tovaru alebo poskytnutie inej služby alebo protiplnenia, spracúvanie je založené na článku 6 I písm. b DS-GVO. To isté platí pre spracovateľské operácie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie predzmluvných opatrení, napríklad v prípade dopytov na naše produkty alebo služby. Ak sa na našu spoločnosť vzťahuje zákonná povinnosť, na základe ktorej sa spracúvanie osobných údajov stáva nevyhnutným, napríklad na plnenie daňových povinností, spracúvanie je založené na článku 6 I písm. c DS-GVO. V ojedinelých prípadoch sa spracúvanie osobných údajov môže stať nevyhnutným na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. Bolo by to napríklad v prípade, ak by sa návštevník v našich priestoroch zranil a v dôsledku toho by bolo potrebné poskytnúť jeho meno, vek, údaje o zdravotnom poistení alebo iné životne dôležité informácie lekárovi, nemocnici alebo inej tretej strane. V takom prípade by sa spracovanie zakladalo na článku 6 I písm. d DS-GVO. Nakoniec by sa spracovateľské operácie mohli zakladať na článku 6 I písm. f DS-GVO. Spracovateľské operácie, na ktoré sa nevzťahuje žiadny z vyššie uvedených právnych základov, sú založené na tomto právnom základe, ak je spracúvanie nevyhnutné na ochranu oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej strany za predpokladu, že neprevažujú záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby. Takéto spracovateľské operácie sú nám povolené najmä preto, že ich európsky zákonodarca výslovne uviedol. V tejto súvislosti zaujal stanovisko, že oprávnený záujem možno predpokladať, ak je dotknutá osoba zákazníkom prevádzkovateľa (odôvodnenie 47, druhá veta GDPR).

17. oprávnené záujmy pri spracúvaní, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na článku 6 I písm. f DS-GVO, naším oprávneným záujmom je vykonávanie našich obchodných činností v prospech blaha všetkých našich zamestnancov a našich akcionárov.

18. doba, počas ktorej sa osobné údaje uchovávajú

Kritériom pre trvanie uchovávania osobných údajov je príslušná zákonná lehota uchovávania. Po uplynutí tohto obdobia sa príslušné údaje bežne vymažú, ak už nie sú potrebné na plnenie alebo začatie zmluvy.

19. zákonné alebo zmluvné požiadavky na poskytnutie osobných údajov; nevyhnutnosť na uzavretie zmluvy; povinnosť dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje; možné dôsledky neposkytnutia osobných údajov

Radi by sme vás informovali, že poskytovanie osobných údajov je niekedy vyžadované zákonom (napr. daňové predpisy) alebo môže vyplývať aj zo zmluvných predpisov (napr. informácie o zmluvnom partnerovi). Niekedy môže byť na uzavretie zmluvy potrebné, aby nám dotknutá osoba poskytla osobné údaje, ktoré musíme následne spracovať. Dotknutá osoba je napríklad povinná poskytnúť nám osobné údaje, ak s ňou naša spoločnosť uzatvára zmluvu. Neposkytnutie osobných údajov by znamenalo, že zmluva so subjektom údajov nemôže byť uzavretá. Pred poskytnutím osobných údajov dotknutou osobou musí dotknutá osoba kontaktovať nášho úradníka pre ochranu údajov. Náš úradník pre ochranu údajov bude v každom jednotlivom prípade informovať dotknutú osobu o tom, či sa poskytnutie osobných údajov vyžaduje zo zákona alebo zo zmluvy alebo je nevyhnutné na uzavretie zmluvy, či existuje povinnosť poskytnúť osobné údaje a aké by boli dôsledky neposkytnutia osobných údajov.

20. existencia automatizovaného rozhodovania

Ako zodpovedná spoločnosť nepoužívame automatické rozhodovanie ani profilovanie.

Zdroje: Toto vyhlásenie o ochrane údajov bolo vytvorené generátorom vyhlásenia o ochrane údajov spoločnosti DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, ktorá pôsobí ako externý úradník pre ochranu údajov. Poznámky k bulletinu sú založené na vzorkách právnika Dr. Thomasa Schwenkeho