Ešte prísnejšie smernice o praní špinavých peňazí! Limit anonymity sa znižuje na 10 000 eur!

Limit anonymity sa zníži na 10 000 eur! © Anne Nygard / Unspalsh

Gold&Co - vždy informovaný pre vás. Ako prvý obchodník s drahými kovmi a ešte pred väčšinou médií sme už v roku 2015 informovali o novo pripravovanej smernici Európskej komisie č. 4 o praní špinavých peňazí. Teraz sa smernica implementuje aj do národnej legislatívy v Rakúsku - a pomerne veľa odvetví sa nadúva pod vysokými požiadavkami.

Nový zákon prenáša skutočné úlohy štátu bez akejkoľvek úhrady nákladov na "príslušníkov profesií podliehajúcich ohlasovacej povinnosti", konkrétne na advokátov, daňových poradcov, obchodníkov s drahými kovmi a drahými kameňmi, realitných a poisťovacích maklérov, obchodných poradcov a ďalších. V oblasti obchodovania s drahými kovmi to znamená, že anonymne je teraz možné nakupovať zlato len do hodnoty transakcie 10 000 eur.

Vo výročnej správe Spolkového ministerstva vnútra o praní špinavých peňazí sa dočítame o tzv:

Členovia profesijných skupín, na ktorých sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, majú pri výkone svojej práce najmä tieto povinnosti:

 • Overenie totožnosti klienta pred nadviazaním trvalého obchodného vzťahu, pred uskutočnením transakcií presahujúcich 10 000 EUR,
 • Zistenie totožnosti vlastníka požitkov,
 • v prípade trustových transakcií zisťovanie totožnosti zriaďovateľa,
 • Určenie účelu a povahy zamýšľanej činnosti,
 • Získanie informácií o pôvode finančných prostriedkov,
 • priebežné monitorovanie obchodného vzťahu,
 • Kontrola, či klient nie je "politicky exponovanou osobou" (PEP), t. j. osobou verejného záujmu.

Za posúdenie, či boli povinnosti náležitej starostlivosti riadne splnené, zodpovedá príslušný dozorný orgán. Túto dozornú funkciu vo finančnom sektore vykonávajú FMA, príslušné komory a v prípade osôb podliehajúcich zákonu o regulácii v oblasti obchodu okresné úrady.

Príslušné spoločnosti musia tiež informovať a zaškoliť svojich zamestnancov o nových predpisoch týkajúcich sa prania špinavých peňazí. Tí, ktorí sa nenechajú kontrolovať úradmi, nevedú žiadnu alebo vedú príliš málo záznamov (podľa oficiálneho chápania je to možno vždy trochu málo) alebo neoznamujú nelegálne toky peňazí, riskujú vysoké sankcie. Námaha nie je zanedbateľná a nedodržiavanie predpisov, ako aj nedostatky sa trestajú drakonicky zákazom obchodovania a až do výšky 30 000 eur.

Zhrnutie - aké zmeny prináša táto nová, ešte prísnejšia smernica?

 1. Zníženie limitu anonymity z 15 000 EUR na 10 000 EUR. Rakúsko však stále prekračuje požiadavku EÚ vo výške 7 650 EUR. V iných krajinách EÚ, ako sú Taliansko, Španielsko, Grécko alebo Francúzsko, sú limity ešte nižšie.
 2. Zavedenie centrálneho registra skutočných vlastníkov To znamená, že na európskej úrovni budú všetci skutoční vlastníci spoločností, fondov alebo iných subjektov dôkladne evidovaní a transparentní. Tieto údaje sa budú zbierať od všetkých, ktorí majú oznamovaciu povinnosť - t. j. ak sa vás bankový poradca opýta, odkiaľ máte peniaze, ktoré ste zaplatili, pôjde práve o tento zber informácií.r
 3. Nové pravidlá pre obchodovanie s politicky exponovanými osobami (PEP) Politikom alebo štátnym zamestnancom by sa malo zabrániť v nakladaní s nezákonne odklonenými finančnými prostriedkami, a to priamo aj nepriamo prostredníctvom príbuzných alebo iných dôverníkov.r
 4. Ešte prísnejšie požiadavky na povinnú starostlivosť pre subjekty, ktoré majú povinnosť podávať správy - školenie zamestnancov, zisťovanie ekonomických príjemcov alebo pôvodu finančných prostriedkov pri nákupe alebo predaji drahého tovaru.r
 5. prísnejšie sankcie pre subjekty, ktoré majú povinnosť podávať správy v prípade ich nedodržania.r
 6. Prísnejšie oznamovacie povinnosti Zatiaľ čo predtým museli povinní (daňoví poradcovia, advokáti, banky atď.) nahlasovať svojich klientov Úradu pre oznamovanie prania špinavých peňazí "len" v prípade konkrétneho podozrenia z prania špinavých peňazí, dnes už musia konať, ak existuje podozrenie, že "finančné prostriedky pochádzajú z trestnej činnosti, bez ohľadu na výšku sumy".r
 7. Rozšírenie rozsahu predikatívnych trestných činov (pôvod peňazí pochádza z predikatívneho trestného činu) Rozšíril sa rozsah trestných činov, z ktorých pochádzajú peniaze, ktoré majú byť predmetom prania. Teraz sú teda zahrnuté aj finančné trestné činy, čo samozrejme zvyšuje lukratívnosť celej veci pre štát.

Podľa rakúskeho trestného zákonníka "... každý, kto vedome uvedie svoj alebo cudzí nelegálne nadobudnutý majetok do legálneho hospodárskeho cyklu, podlieha trestnému stíhaniu za pranie špinavých peňazí....". V smernici sa teraz výslovne stanovuje, že všetky daňové trestné činy, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody na viac ako jeden rok, musia predstavovať predikatívne trestné činy. Všetky úmyselné trestné činy, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody na viac ako tri roky, možno považovať za predikatívne trestné činy. Patrí medzi ne napríklad sprenevera alebo falšovanie dokumentov. Okrem toho sa teraz pridávajú závažnejšie finančné trestné činy, ako sú daňové úniky, pašovanie a nepravdivé colné vyhlásenia.

Zbohom profesionálne tajomstvo - podľa zákona!

Kontrolu predikatívnych trestných činov, ako sú daňové úniky alebo korupcia, už banky vykonávali, ale nové nariadenie predstavuje pre daňových poradcov alebo právnikov veľký zásah - namiesto toho, aby svojim klientom radili, musia ich teraz zrádzať!

Spolu s novozavedeným registrom účtov, ku ktorému má priamy prístup každý daňový úradník, sa zdá, že táto nová smernica je zameraná skôr na neplatičov daní ako na teroristov. Zdá sa, že celosvetový trend transparentnosti občanov od 11. septembra (útok na Svetové obchodné centrum) teraz prospieva aj rakúskym financiám. Prístup ku všetkým pohybom na všetkých súvisiacich bankových účtoch (v Rakúsku) je možný spätne až za tri roky. Všetky samostatne zárobkovo činné osoby tak budú musieť pri najbližšom audite odpovedať na dôkladné otázky o svojich platobných tokoch - a to aj v prípade svojej manželky.

Mnoho SAR od bánk, málo od ostatných

V súvislosti s implementáciou smernice Európskej komisie č. 4 o praní špinavých peňazí bol v Rakúsku - okrem akéhokoľvek vnímania a informovania zo strany médií - vytvorený aj nový zákon o praní špinavých peňazí, ktorý je účinný od 1. januára 2017. V súčasnosti sa však týka len oznamovateľov z finančného sektora. Tie sú hlavnými zberateľmi údajov a podávajú aj najviac hlásení o podozrivých aktivitách. Od 26. júna 2017 sa však bude vzťahovať aj na všetky ostatné ohlasujúce subjekty.

Výročná správa ministerstva vnútra poskytuje nasledujúci prehľad o počte oznámení o podozrivej činnosti, ktoré za posledné tri roky prijal Úrad pre oznamovanie prania špinavých peňazí CID:

Úspechy vďaka implementácii smernice proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Ak sa bližšie pozriete na štatistiky, zistíte, že sa podarilo zaznamenať aj niekoľko úspechov, hoci ich počet je obmedzený. Napríklad v roku 2016 značný nárast počtu SAR o takmer 15 % kontrastuje s výrazným poklesom počtu odsúdení. Zároveň možno konštatovať, že skutočných overiteľných podozrení z prania špinavých peňazí, ktoré nahlasujú najmä banky, je len 1 - 3 %. To naopak znamená, že v 97-99 % prípadov príslušné orgány, od Kriminálneho úradu (BKA) cez Daňový úrad (BMF), Úrad pre finančný trh (FMA) až po prokuratúru a súdy, vyšetrujú a prešetrujú úplne neopodstatnené oznámenia o podozrivej činnosti.

Výsledkom je štatistika, ktorá je pre kritikov obzvlášť podnetná, že takmer 99 % všetkých nahlásených osôb je vyšetrovaných nesprávne. Pre jednotlivca, ktorý je vo všeobecnosti podozrivý zo strany orgánov plošne a bez dostatočného dôvodu, to znamená stratu súkromia.

Zlomyseľné jazyky by si preto mohli položiť otázku, či by sa pri takomto nízkom percente skutočných odsúdení nemalo hovoriť skôr o systéme na vytváranie podozrení než o účinnom boji proti praniu špinavých peňazí.

Financovanie terorizmu

Na záver ešte slovo k názvu smernice o praní špinavých peňazí, ktorá má v názve slovo "financovanie terorizmu", čo je v médiách veľmi účinné. V percentuálnom vyjadrení najväčší počet SAR predstavujú pranie špinavých peňazí (približne 40 - 50 %) a podvody (približne 40 - 55 %). Prekvapujúco sa často používaná téma "terorizmus" umiestňuje na mimoriadne nízkom mieste s 2,5 - 4 % všetkých SAR. Možno by bolo oveľa vhodnejšie zmeniť názov na "Smernica o boji proti praniu špinavých peňazí a podvodom".

V každom prípade kritici dúfajú, že pri priemernom počte 97 % neprávom podozrivých sa budú úrady správať primerane umiernene, aby vedľajšie škody, ktorým sa aj tak nedá vyhnúť, boli čo najnižšie.

Chcete kúpiť alebo predať zlato?

Príďte teraz na osobnú, nezáväznú a serióznu konzultáciu do jednej z našich pobočiek vo Viedni alebo navštívte náš online obchod.
Naše pobočky
Do obchodu

Toto by vás tiež mohlo zaujímať

Novinky, základné informácie a aktualizácie na tému zlato a striebro.

ďalšie príspevky